Zápisnica z Valného zhromaždenia 2022

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2022

Po vzájomnej dohode členov SBA sa valné zhromaždenie konalo v sobotu, 28.5. 2022, po galavečeri
a odovzdávaní cien 19. Národnej výstavy bonsajov a suiseki, ktorá sa konala v dňoch 27. až
29.5.2022.

Výročný zjazd SBA otvoril a viedol prezident SBA Juraj Szabó. Za prezídium sa schôdze zúčastnili
Patrik Panda, František Mikuš a Rastislav Moravčík. Valného zhromaždenia SBA sa zúčastnilo celkom
46 členov SBA.

Na výročnom zjazde SBA bol ako hosť prítomný Veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike, Jeho
Excelencia pán Nakagawa Makoto.

Zvolenie mandátovej, volebnej komisie SBA

Za predsedu volebnej komisie bol zvolený: František Mikuš
Za členov volebnej komisie boli navrhnutí a zvolení: Magdaléna Hojstričová a Dáša Hoďová
Zapisovateľ: Rastislav Moravčík
Overovateľ zápisnice: Patrik Panda

Finančné správy za roky máj 2018- máj 2022

Bolo dohodnuté, že prezídium na čele s prezidentom Jurajom Szabóom predloží finančnú správu
Slovenskej bonsajovej asociácie za obdobie máj 2018 – máj 2022, elektronicky, uverejnením na web
stránke SBA, nakoľko sa Valné zhromaždenie konalo ad hoc počas gala večera. Prezident SBA
zabezpečil registráciu SBA do zoznamu neziskových organizácií pre príjem 2% z daní v rokoch 2018 –
2022.

Zhodnotenie výsledkov práce SBA za posledné 4 rok

SBA informovala na svojich stránkach o aktivitách bonsajistov, regionálnych klubov, propagovala
lokálne akcie a sprostredkovávala kontakty medzi bonsajistami.

Všetky Národné výstavy bonsajov sú nafotené a dostupné na web stránke vo fotogalérii. O každej
Národnej výstave je urobená reportáž, dostupná na stránke SBA.

Dokumentácia a evidencia je elektronická a zálohovaná. Dostupná je pre všetkých členov prezídia.
Časť kroniky je dostupná v el. forme na stránke SBA. V klasickej papierovej forme sa kroniku
za posledné obdobie nepodarilo dokončiť.

SBA eviduje trvalý záujem mladých bonsajistov o účasť v súťaži Nových talentov, podarilo sa tak
zabezpečiť stabilnú účasť na súťaži talentov.

Nepodarilo sa celkom prebudiť aktivitu a záujem členov o vzdelávanie sa (napr. workshopy na NV).
Napriek tomu sa za posledné roky aktivita bonsajistov na Slovensku zvýšila. Primárne vďaka lokálnym
nadšencom, ktorí okolo seba sústredia ľudí so záujmom o vzdelávanie sa na workshopoch
a organizovanie výstav.  Zvýšil sa počet lokálnych klubov a lokálnych výstav, konaných po celom
Slovensku.

Pandemická situácia v roku 2020 a 2021 výrazne negatívne ovplyvnila chod SBA, organizovanie
spoločných výstav a workshopov. V roku 2020 bola kvôli pandémii Covid-19 zrušená Národná výstava
v Levoči, napriek tomu sa podarilo zorganizovať aspoň virtuálnu výstavu fotografií, uverejnenú na
stránke SBA. Národnú výstavu v Levoči sa podarilo zorganizovať až nasledujúci rok 2021.

Počas pandemických rokov 2020 a 2021 výrazne klesol počet členov asociácie z bežných 75 až 90
členov na cca 50 členov. Za ostatný rok 2022 sa počet členov opäť stabilizoval na predchádzajúcej
úrovni.

Bolo konštatované, že ostatné roky sa úroveň bonsajistiky na Slovensku všeobecne veľmi zlepšila,
najmä čo sa týka kvality výstavných exponátov na Národných výstavách, spôsobe prezentovania
bonsajov a reprezentovania na výstavách Európskej bonsajovej asociácie.

Všetci členovia SBA a samostatne aj prezident SBA Juraj Szabó boli odmenení Cenami Veľvyslanca
Japonska v SR,  Jeho Excelenciou pánom Nakagawa Makoto. Veľvyslanec Nakagawa osobne vyjadril
asociácii a pánovi Sabóovi svoj rešpekt a uznanie za prínos v oblasti šírenia povedomia o japonskej
kultúre na Slovensku prostredníctvom aktivít zameraných na bonsaje, ich tvorbu, pestovanie a
prezentáciu.

Prijatie kandidatúry na nového prezidenta a voľba nového prezidenta SBA

Prezídium SBA do dňa konania valného zhromaždenia prijalo návrh jedného kandidáta na nového
prezidenta SBA. Kandidátom sa stal dlhodobý člen bratislavského Danubius bonsai klubu, pán Lukáš
Jančina.

Voľba nové prezidenta SBA

Volieb prezidenta SBA pre volebné obdobie 2022-2026 sa zúčastnilo 46 členov SBA.
Za nového prezidenta SBA bol jednohlasne zvolený Lukáš Jančina.

Nový prezident poďakoval prezídiu za prácu za predchádzajúce volebné obdobia. Vo svojom
príhovore v krátkosti predstavil svoj koncept riadenia a smerovania SBA. Na valnom zhromaždení
SBA bolo dohodnuté, že nový prezident si kandidátov na členov nového prezídia zvolí po vykonaní
osobných pohovorov s vytipovanými členmi SBA, ktorí budú mať chuť a elán pracovať pre SBA
v ďalšom volebnom období 2022 až 2026. Následne budú kandidáti na členov prezídia predstavení
všetkým členom SBA na najbližšej spoločnej schôdzi, kde prebehne riadna voľba členov prezídia.

Diskusia

Členovia SBA spolu po voľbách diskutovali o ďalšom smerovaní a cieľoch SBA. Okrem pokračovania
spôsobu fungovania SBA sa členovia dohodli na viacerých budúcich krokoch SBA. Bude obnovený
digitálny kalendár bonsajových podujatí. Tento bude prístupný na web stránke SBA. Bude sa
pokračovať v digitalizácii aktivít SBA, najmä spôsobu komunikácie medzi prezídiom a členskou
základňou. Navrhne sa nový koncept „priblíženia sa“ prezídia a prezidenta ku lokálnym klubom
po celom Slovensku.

Predbežne sa dohodlo, že v roku 2023 sa bude konať Národná výstava bonsajov a suiseki v Brezne.
Na organizáciu NV sa podujal Ján Peteraj. Presný termín bude dohodnutý tak, aby nekolidoval s inou
významnejšou bonsajovou akciou na Slovensku a bude včas zverejnený.

Záver

Starý prezident Juraj Szabó a nový prezident Lukáš Jančina poďakovalí zúčastneným za prejavenú
dôveru a ukončili valné zhromaždenie.

Prezident SBA (2014-2018): Juraj Szabó
Zapísal: Rastislav Moravčík
Overovateľ: Patrik Panda

Správa o hospodárení za roky 2014-2018

Správa je dostupná na stiahnutie tu.

PRÍJMY v období :  
dotácia 2% z daní / B 1,426.68 €
úroky v banke / B 0.30 €
osobný vklad/Juraj Szabó/HOT 379.85 €
členské / B 4,535 €
Dotácia pokladne/Juraj Szabó/HOT 1,590.00 €
SPOLU : 7,931.83 €
   
VÝDAVKY v období :  
Websupport / B 201.04 €
notárske poplatky / HOT 100 + B 50 150.00 €
poplatky banke / B 227.48 €
vrátenie vkladu/Juraj Szabó / B 379.85 €
EBA membership fee / B 688 €
zasadnutie / EBA / B 119.62 €
preukazy členov + diplomy / B 207.38 €
náklady/Národná výstava / HOT 1208,38 + B 1109,70 2,318.08 €
príspevok na nový talent / B 313 €
príspevok vystavovateľovi / B 200.00 €
príspevok delegátovi / B 150 €
spotreba PHM / školenie / HOT 91.88 €
kancelárske potreby / HOT 159,40 + B 179,86 339.26 €
poštovné / HOT 81.90 €
príspevok na odvoz stromčekov / B 150.00 €
Výber z bank.účtu/Juraj Szabó/ B 1,590.00 €
SPOLU : 7,207.49 €
   
Celkové príjmyOTP Banka5,962.38 €
(01.08.2014 – 12.04.2018)Hotovosť1,969.85 €
   
Celkové výdavkyOTP Banka5,565.90 €
(01.08.2014 – 12.04.2018)Hotovosť1,641.56 €
   
   
   
   
Bankový účet OTP Banka : P.S. k 01.08.20141541.59
 K.S. k 12.04.20181,937.57 €
   
Prevádzková pokladňa :P.S. k 01.08.20140.00 €
 K.S. k 12.04.2018328.29 €
   
   
V Košiciach, 25.04.2018  
Vypracoval : Juraj Szabó  

Správa o hospodárení do apríla 2018

Správa je dostupná na stiahnutie.

PRÍJMY v období :  
členské / B 1,093 €
dotácia / 2% z dane 0.00 €
SPOLU : 1,093.00 €
   
VÝDAVKY v období :  
websupport-hosting / B 0.00 €
poplatky banke / B 22.90 €
notárske poplatky / B 0.00 €
EBA membership 2018 / B 172.00 €
   
   
   
   
SPOLU : 194.90 €
   
Celkové príjmyOTP Banka1,093.00 €
(01.01.2018 – 12.04.2018)Hotovosť0.00 €
   
Celkové výdavkyOTP Banka194.40 €
(01.01.2018 – 12.04.2018)Hotovosť0.00 €
   
   
   
   
Bankový účet OTP Banka : P.S. k 01.01.20181,039.47 €
 K.S. k 12.04.20181,937.57 €
   
Prevádzková pokladňa :P.S. k 01.01.2018328.29 €
 K.S. k 12.04.2018328.29 €
   
   
V Košiciach, 22.04.2018  
Vypracoval : Juraj Szabó  

Správa o hospodárení 2017

Súbor na stiahnutie je k dostupná na stiahnutie tu.

PRÍJMY v období :  
členské / B 762 €
dotácia / 2% z dane /B 640.67 €
SPOLU : 1,402.67 €
   
VÝDAVKY v období :  
websupport-hosting / B 55.03 €
poplatky banke / B 61.99 €
notárske poplatky / B 50.00 €
príspevok / Národná výstava 2017/ B 150.00 €
príspevok / borievky na súťaž / B 63 €
diplomy, preukazy / B 87 €
vrátenie vkladu r.2016 / Juraj Szabó /B 208.38 €
príspevok na odvoz stromčekov / B 150.00 €
SPOLU : 825.87 €
   
Celkové príjmyOTP Banka1,402.67 €
(01.01.2017 – 31.12.2017)Hotovosť0.00 €
   
Celkové výdavkyOTP Banka825.87 €
(01.01.2017 – 31.12.2017)Hotovosť0.00 €
   
   
   
   
Bankový účet OTP Banka : P.S. k 01.01.2017462.67 €
 K.S. k 31.12.20171,039.47 €
   
Prevádzková pokladňa :P.S. k 01.01.2017328.29 €
 K.S. k 31.12.2017328.29 €
   
   
V Košiciach, 30.01.2018  
Vypracoval : Juraj Szabó  

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2018

Program:

 1. Privítanie a otvorenie zjazdu
 2. Zvolenie mandátovej, volebnej SBA za obdobie máj 2014- apríl 2018
 3. Finančné správy za roky máj 2014- apríl 2018
 4. Zhodnotenie výsledkov práce prezídia za posledné 4 roky
 5. Prijatie kandidatúry na nového prezidenta a voľba nového prezidenta SBA
 6. Predloženie návrhu na voľbu nového prezídia SBA a revízora účtov pre volebné obdobie 2018-2022, hlasovanie
 7. Rôzne
 8. Záver

K bodu 1

Po vzájomnej dohode členov SBA sa valné zhromaždenie konalo v sobotu, 28.4. 2018, po galavečeri a odovzdávaní cien. Výročný zjazd SBA otvoril a viedol prezident SBA Juraj Szabó.

K bodu 2

Za členov volebnej komisie boli navrhnutí a zvolení: Viera Hojstričová a Magdaléna Hojstričová
Za predsedu volebnej komisie bol zvolený: Vladimír Kriško
Zapisovateľ: Rastislav Moravčík
Overovateľ zápisnice: Ladislav Lenčucha

K bodu 3

Bolo dohodnuté, že prezídium na čele s prezidentom Jurajom Szabóom predloží finančnú správu Slovenskej bonsajovej asociácie za obdobie máj 2014 – apríl 2018, elektronicky, uverejnením na web stránke SBA, nakoľko sa Valné zhromaždenie konalo ad hoc počas gala večera. Prezident SBA zabezpečil registráciu SBA do zoznamu neziskových organizácií pre príjem 2% z daní v rokoch 2016 – 2018.

K bodu 4

Hlavným motívom bolo otvorenie sa členom a aj nečlenom v zmysle poslania SBA.

Podarilo sa:

 • Vytvoriť transparentné pravidlá nad rámec stanov, podľa ktorých prezídium postupuje pri výbere stromov, oceňovaní, prideľovaní príspevkov a pod.
 • Všetky informácie a rozhodnutia prezídia sú publikované na web stránke a sociálnych sieťach
 • SBA informovala o aktivitách bonsajistov, propagovala lokálne akcie a sprostredkovávala kontakty
 • Bonsaje vystavené na Národných výstavách sú všetky nafotené a v štandardnej kvalite dostupné na web stránke vo fotogalérii. Na vyžiadanie sú dostupné aj vo vysokej kvalite.
 • Všetka dokumentácia a evidencia je elektronická a zálohovaná. Dostupná pre všetkých členov prezídia.
 • Časť kroniky je dostupná v el. forme
 • Ušetriť značné finančné prostriedky el. komunikáciou. Od roku 2018 malej časti starších členov znova posielame listy. Ukázalo sa to ako optimálne riešenie.
 • Zabezpečiť stabilnú účasť na súťaži talentov

Nepodarilo sa:

 • Mobilizovať členov, tzn. prebudiť aktivitu a záujem členov o vzdelávanie sa (napr. workshopy na NV). Napriek tomu sa za posledné roky aktivita bonsajistov na Slovensku zvýšila. Primárne vďaka lokálnym nadšencom, ktorí okolo seba sústredia ľudí so záujmom o vzdelávanie sa na workshopoch a organizovanie výstav.
 • Zvýšiť počet členov (2018 cca 78, 2017 cca 71, 2016 cca 89) a stabilizovať členskú základňu, aby členovia pravidelne každoročne platili členské. Rozširuje sa trend uhradiť iba v roku, keď člen vystavuje.
 • Sfinalizovať el. formu kroniky.

Pochvalu si zaslúžia:

 • Členovia ktorí sa zúčastňujú výstav v Kromeříži, Poľsku, Maďarsku ale aj Číne.
 • Bratislavský bonsaj klub za organizáciu zájazdov na európske výstavy, čo dáva možnosť pohodlne vycestovať každému, kto má záujem.

K bodu 5

Prezídium SBA do dňa konania valného zhromaždenia neprijalo žiadny návrh na kandidatúru nového prezidenta SBA. Jediným kandidátom bol terajší prezident SBA, Juraj Szabó.

K bodu 6

Volieb prezidenta a prezídia SBA pre volebné obdobie 2018-2022 sa zúčastnilo 28 členov SBA.
Za nového prezidenta SBA bol jednohlasne opätovne zvolený Juraj Szabó.
Staronový prezident poďakoval prezídiu za prácu a privítal novozvolených členov prezídia – Františka Mikuša a Patrika Pandu. Zároveň poďakoval za vynikajúcu prácu odstupujúcemu členovi prezídia, Ladislavovi Lenčuchovi.
V prezídiu naďalej ostávajú Vladimír Kriško, Rastislav Moravčík, Július Kolesár.
Revízorom účtov pre volebné obdobie 2018 až 2022 bude Július Kolesár.

K bodu 7

Členovia SBA spolu s prezídiom po voľbách diskutovali o ďalšom smerovaní a cieľoch SBA. Okrem pokračovania spôsobu fungovania SBA v zmysle bodu 4, bolo dohodnuté nasledovné:

 • Kronikár Rastislav Moravčík bude pokračovať v práci na elektronickej forme kroniky SBA
 • Bude obnovený digitálny kalendár bonsajových podujatí. Tento bude prístupný na web stránke SBA a starať sa oň bude František Mikuš.
 • Na nasledujúcej národnej výstave nebude pre návštevníkov výstavy a širšiu verejnosť organizované demo tvarovanie zahraničným demonštrátorom.
 • Hlavným motívom ďalšej národnej výstavy bude tvarovanie samotných členov SBA, ktorí si prinesú stromy na spoločný workshop. Každý kto sa zúčastní, bude pracovať na svojom bonsaji, pod dohľadom a radami skúsenejších členov SBA.
 • Budúci rok sa bude konať Národná výstava bonsajov a suiseki v Trebišove, v kaštieli Andrássyovcov. Presný termín bude dohodnutý tak, aby nekolidoval s inou významnejšou bonsajovou akciou na Slovensku a bude včas zverejnený.
 • Zástupca ČBA, pán Václav Novák, informoval zhromaždenie, že po EBA 2019 vo Francúzku v Albi, bude výstava Európskej bonsajovej asociácie EBA 2020 v českom Kromeríži.

K bodu 8

Juraj Szabó poďakoval zúčastneným za prejavenú dôveru a ukončil valné zhromaždenie.

Zapísal: Rastislav Moravčík
Overovateľ: Ladislav Lenčucha

Zápisnica z Národnej výstavy 2017

Na valnom zhromaždení bolo prítomných 15 členov SBA a 5 členov prezídia (Juraj Szabó, Vlado Kamocsai, Július Kolesár, Vlado Kriško, Rasťo Moravčík, Ladislav Lenčucha sa nezúčastnil z rodinných dôvodov).

Členom bola predložená finančná správa hospodárenia SBA, ktorá je dostupná tu.

Prítomní hlasovaním schválili nasledujúce body:

 1. Zmenu spôsobu výberu ocenených stromov a stromov na EBC – podľa návrhu prezídia – t.j. pred každou NV bude v hlasovacom lístku navrhnutá 10 členná porota, ktorá vyberie ocenené stromy.
 2. SBA bude naďalej prispievať na dopravu stromov na výstavy EBA, sumou 30€ na jeden strom. Zvyšné náklady na dopravu, ubytovanie, atď si vystavovateľ hradí sám.
 3. Pravidlá súťaže talentov zostávajú bez zmeny, t.j. výherca súťaže reprezentuje Slovensko na NTC v nasledujúcom roku. Výherca nemá viac právo súťažiť v súťaži talentov nasledujúce roky. Návrh aby výherca súťaže nebol automaticky reprezentant na NTC EBA, ale postúpil do akejsi daľšej skupiny súťažiacich o postup do ETC, neprešiel kvôli možnej demotivácii nových členov a súťažiacich na talentoch. Prezídium doporučuje organizovať viac klubových a lokálnych súťaží, tvarovačiek, za účelom zdokonaľovania sa členov v tvarovaní.
 4. Každá NV musí byť organizovaná v termíne víkendu, kvôli návštevnosti členov, súťažiacich talentov, atď.
 5. Každý plagát na NV musí obsahovať okrem stromu aj suiseki ( ocenené z predchádzajúceho ročníka)
 6. Vystavovať bonsaje a suiseki na NV môže iba riadny člen SBA.

Nasledujúca NV bude opäť v Košiciach, prezídium upresní termín, prandepodobne 28.4. – až 1.5. 2018 (nasledujúci víkend je ARCO EBA). Predbežne budú hosťami NV 2018 Václav Novák, Pavel Slovák a Kestutis Ptakauskas. Prezídium vyzve členov, aby ponúkli stromy na demo pre hostí. Spôsob výberu demostromu bude dodatočne spresnený.