Zápisnica z Valného zhromaždenia 2018

Program:

 1. Privítanie a otvorenie zjazdu
 2. Zvolenie mandátovej, volebnej SBA za obdobie máj 2014- apríl 2018
 3. Finančné správy za roky máj 2014- apríl 2018
 4. Zhodnotenie výsledkov práce prezídia za posledné 4 roky
 5. Prijatie kandidatúry na nového prezidenta a voľba nového prezidenta SBA
 6. Predloženie návrhu na voľbu nového prezídia SBA a revízora účtov pre volebné obdobie 2018-2022, hlasovanie
 7. Rôzne
 8. Záver

K bodu 1

Po vzájomnej dohode členov SBA sa valné zhromaždenie konalo v sobotu, 28.4. 2018, po galavečeri a odovzdávaní cien. Výročný zjazd SBA otvoril a viedol prezident SBA Juraj Szabó.

K bodu 2

Za členov volebnej komisie boli navrhnutí a zvolení: Viera Hojstričová a Magdaléna Hojstričová
Za predsedu volebnej komisie bol zvolený: Vladimír Kriško
Zapisovateľ: Rastislav Moravčík
Overovateľ zápisnice: Ladislav Lenčucha

K bodu 3

Bolo dohodnuté, že prezídium na čele s prezidentom Jurajom Szabóom predloží finančnú správu Slovenskej bonsajovej asociácie za obdobie máj 2014 – apríl 2018, elektronicky, uverejnením na web stránke SBA, nakoľko sa Valné zhromaždenie konalo ad hoc počas gala večera. Prezident SBA zabezpečil registráciu SBA do zoznamu neziskových organizácií pre príjem 2% z daní v rokoch 2016 – 2018.

K bodu 4

Hlavným motívom bolo otvorenie sa členom a aj nečlenom v zmysle poslania SBA.

Podarilo sa:

 • Vytvoriť transparentné pravidlá nad rámec stanov, podľa ktorých prezídium postupuje pri výbere stromov, oceňovaní, prideľovaní príspevkov a pod.
 • Všetky informácie a rozhodnutia prezídia sú publikované na web stránke a sociálnych sieťach
 • SBA informovala o aktivitách bonsajistov, propagovala lokálne akcie a sprostredkovávala kontakty
 • Bonsaje vystavené na Národných výstavách sú všetky nafotené a v štandardnej kvalite dostupné na web stránke vo fotogalérii. Na vyžiadanie sú dostupné aj vo vysokej kvalite.
 • Všetka dokumentácia a evidencia je elektronická a zálohovaná. Dostupná pre všetkých členov prezídia.
 • Časť kroniky je dostupná v el. forme
 • Ušetriť značné finančné prostriedky el. komunikáciou. Od roku 2018 malej časti starších členov znova posielame listy. Ukázalo sa to ako optimálne riešenie.
 • Zabezpečiť stabilnú účasť na súťaži talentov

Nepodarilo sa:

 • Mobilizovať členov, tzn. prebudiť aktivitu a záujem členov o vzdelávanie sa (napr. workshopy na NV). Napriek tomu sa za posledné roky aktivita bonsajistov na Slovensku zvýšila. Primárne vďaka lokálnym nadšencom, ktorí okolo seba sústredia ľudí so záujmom o vzdelávanie sa na workshopoch a organizovanie výstav.
 • Zvýšiť počet členov (2018 cca 78, 2017 cca 71, 2016 cca 89) a stabilizovať členskú základňu, aby členovia pravidelne každoročne platili členské. Rozširuje sa trend uhradiť iba v roku, keď člen vystavuje.
 • Sfinalizovať el. formu kroniky.

Pochvalu si zaslúžia:

 • Členovia ktorí sa zúčastňujú výstav v Kromeříži, Poľsku, Maďarsku ale aj Číne.
 • Bratislavský bonsaj klub za organizáciu zájazdov na európske výstavy, čo dáva možnosť pohodlne vycestovať každému, kto má záujem.

K bodu 5

Prezídium SBA do dňa konania valného zhromaždenia neprijalo žiadny návrh na kandidatúru nového prezidenta SBA. Jediným kandidátom bol terajší prezident SBA, Juraj Szabó.

K bodu 6

Volieb prezidenta a prezídia SBA pre volebné obdobie 2018-2022 sa zúčastnilo 28 členov SBA.
Za nového prezidenta SBA bol jednohlasne opätovne zvolený Juraj Szabó.
Staronový prezident poďakoval prezídiu za prácu a privítal novozvolených členov prezídia – Františka Mikuša a Patrika Pandu. Zároveň poďakoval za vynikajúcu prácu odstupujúcemu členovi prezídia, Ladislavovi Lenčuchovi.
V prezídiu naďalej ostávajú Vladimír Kriško, Rastislav Moravčík, Július Kolesár.
Revízorom účtov pre volebné obdobie 2018 až 2022 bude Július Kolesár.

K bodu 7

Členovia SBA spolu s prezídiom po voľbách diskutovali o ďalšom smerovaní a cieľoch SBA. Okrem pokračovania spôsobu fungovania SBA v zmysle bodu 4, bolo dohodnuté nasledovné:

 • Kronikár Rastislav Moravčík bude pokračovať v práci na elektronickej forme kroniky SBA
 • Bude obnovený digitálny kalendár bonsajových podujatí. Tento bude prístupný na web stránke SBA a starať sa oň bude František Mikuš.
 • Na nasledujúcej národnej výstave nebude pre návštevníkov výstavy a širšiu verejnosť organizované demo tvarovanie zahraničným demonštrátorom.
 • Hlavným motívom ďalšej národnej výstavy bude tvarovanie samotných členov SBA, ktorí si prinesú stromy na spoločný workshop. Každý kto sa zúčastní, bude pracovať na svojom bonsaji, pod dohľadom a radami skúsenejších členov SBA.
 • Budúci rok sa bude konať Národná výstava bonsajov a suiseki v Trebišove, v kaštieli Andrássyovcov. Presný termín bude dohodnutý tak, aby nekolidoval s inou významnejšou bonsajovou akciou na Slovensku a bude včas zverejnený.
 • Zástupca ČBA, pán Václav Novák, informoval zhromaždenie, že po EBA 2019 vo Francúzku v Albi, bude výstava Európskej bonsajovej asociácie EBA 2020 v českom Kromeríži.

K bodu 8

Juraj Szabó poďakoval zúčastneným za prejavenú dôveru a ukončil valné zhromaždenie.

Zapísal: Rastislav Moravčík
Overovateľ: Ladislav Lenčucha