fungovanie organizácie

STANOVY

Čo Vám Slovenská bonsajová

asociácia ponúka?

Pravidlá pre činnosť SBA

Stanovy

 

1. Názov a sídlo združenia

Názov združenia: Slovenská bonsajová asociácia
Forma združenia: občianske združenie.
Sídlom združenia je : Poštová 93, 90027 Bernolákovo

2. Ciele združenia

Slovenská bonsajová asociácia (ďalej len SBA) je dobrovoľným, nepolitickým združením záujemcov o umenie bonsajov, suiseki, umenia a filozofie východnej Ázie a milovníkov prírody. Stará sa o rozvoj vzájomnej informovanosti členov združenia, propaguje pestovanie a sympatizovanie s daným umením a jeho filozofiou, ktoré vedie k tolerancii a pochopeniu odlišností jednotlivých kultúr a ľudských rás.

Organizuje odborné, osvetové a popularizačné prednášky, stretnutia, výstavy, semináre a sympózia súvisiace s cieľom a so zameraním SBA. SBA podporuje rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, ochranu a tvorbu prírodného prostredia spojenú so vzdelávaním detí a mládeže, pretože pestovanie bonsajov vytvára dobrý vzťah človeka k prírode a životnému prostrediu a pomáha zachovávať prírodné a kultúrne hodnoty. Jedným z hlavných cieľov je aj vzdelávacia a propagačná činnosť rozširujúca úroveň a vzdelanie bonsajového umenia a jeho filozofie. SBA sprostredkováva výmenu informácií a kontakt so zahraničím, má svoje zastúpenie v Európskej bonsajovej asociácii (ďalej EBA), poskytuje odbornú pomoc klubom i jednotlivcom spojenú s propagáciou bonsajov a tvorbou suiseki.

3. Vznik a zánik členstva

Členstvo vzniká písomnou prihláškou a obnovuje sa každoročne zaplatením členského príspevku.
Členstvo zaniká úmrtím člena, písomným odhlásením sa člena, nezaplatením členského príspevku do 3O dní od stanoveného termínu zaplatenia príspevku.

Zánikom členstva nevzniká nárok na vrátenie príspevku alebo jeho časti.

4. Práva a povinnosti členov

Každý člen má právo byť informovaný o činnosti prezídia združenia, zúčastniť sa všetkých akcií poriadaných pre členov združenia, voliť orgány združenia. Člen, ktorý má viac ako 18 rokov môže byť volený do orgánov združenia. Každý člen môže predkladať návrhy, pripomienky i podnety priamo prezidentovi alebo prezídiu SBA.
Každý člen je povinný zaplatiť ročný členský príspevok alebo iné príspevky v stanovených termínoch, chrániť majetok SBA, prevzaté funkcie vykonávať svedomito a bez nároku na odmenu, dbať na upevňovanie priateľských vzťahov medzi členmi i sympatizujúcimi s SBA.

5. Orgány združenia

Orgánmi SBA sú:
výročný zjazd SBA
prezident SBA
prezídium SBA
revízor účtovných dokladov ( účtov)

Výročný zjazd SBA zvoláva prezídium SBA najmenej jeden krát za 4 roky, prezídium SBA zvoláva prezident SBA najmenej jeden krát do roka. Mimoriadny zjazd musí byť zvolaný najmenej do 4 týždňov potom, ako o to písomne požiada najmenej jedna tretina evidovaných členov SBA, alebo nadpolovičná väčšina členov prezídia. Mimoriadny zjazd môže zvolať na základe svojho rozhodnutia aj prezident SBA a o svojom rozhodnutí musí prezident SBA písomne alebo elektronickou poštou informovať členov prezídia SBA.
Výročný zjazd SBA, prípadne mimoriadny zjazd SBA:
prejednáva a schvaľuje výročnú správu prezídia, uzávierku účtov a správu revízora účtov, zmeny stanov SBA
schvaľuje plán činnosti na ďalšie funkčné obdobie
volí na dobu 4 rokov prezidenta SBA a na jeho návrh schvaľuje členov prezídia SBA a revízora účtov
rozhoduje o zániku SBA
Prezident je volený tajnou voľbou z navrhnutých členov SBA na prezidenta.
Prezidentom je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov z prítomných členov zjazdu.
V prípade, ak ani jeden z kandidátov nezíska dostatočný počet hlasov, do ďalšieho kola postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V ďalšom kole hlasovania sa prezidentom stáva kandidát, ktorý v tajnej voľbe získa viac hlasov.
Prezident je zároveň aj riadnym členom prezídia so všetkými hlasovacími právami.
Prezídium zaisťuje činnosť SBA v súlade so stanovami a podľa uznesenia zjazdu, zodpovedá členskej základni za svoju činnosť. Prezídium určuje výšku členského príspevku SBA na daný rok ako aj termín splatnosti.
Prezident poveruje členov prezídia ale aj členov SBA úlohami spojenými s vedením, propagáciou a cieľmi SBA vrátane poverenia zastupovania SBA v EBA.
Prezident SBA má vo svojej pôsobnosti vybavovanie záležitostí prislúchajúcich prezídiu SBA, avšak musí o nich na najbližšej schôdzi prezídium informovať.
Riadne zvolaný zjazd SBA je uznášaniaschopný pri aspoň 10% účasti členov SBA. Prezídium je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. K prijatiu návrhov a uznesení je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak nie je predtým rozhodnuté inak, prebieha jednanie a hlasovanie spôsobom obvyklým v zdužení (SBA).
Revízor účtov – účtovných dokladov:
má právo sa zúčastniť schôdze prezídia
môže kedykoľvek prevádzať kontrolu celkového stavu hospodárenia ako aj čiastkových účtovných dokladov
za svoju činnosť sa zodpovedá výročnému alebo mimoriadnemu zjazdu SBA bez ohľadu na volebné obdobie do tej doby, než je týmto zjazdom zo svojej funkcie uvoľnený.
Ak ktorýkoľvek z členov prezídia s výnimkou prezidenta je odvolaný alebo odstúpil zo svojej funkcie, prezident má právo kooptovať do prezídia nového člena SBA až do zvolania zjazdu ( riadneho alebo mimoriadneho).
V prípade odstúpenia prezidenta SBA je prezídium povinné zvolať mimoriadny zjazd SBA do 8 týždňov od jeho demisie.
SBA ( Slovenskú bonsajovú asociáciu) zastupuje prezident SBA, ktorý je oprávnený jednať v mene združenia SBA ako právnická osoba.

6. Zásady hospodárenia

Na zjazde SBA prezídium informuje o hospodárení za príslušné funkčné obdobie. Prostredníctvom obežníka (v písomnej alebo v elektronickej podobe) dáva prezídium všetkým členom SBA každoročne správu o výsledkoch hospodárenia za príslušný kalendárny rok. Tento obežník môže nahradiť aj správa hospodárenia poskytnutá na zjazde SBA (mimoriadnom alebo výročnom).
Príjmy SBA tvoria:
členské a účelové príspevky
dary, dobrovoľné príspevky a majetkové prevody občanov i právnických osôb
vstupné z výstav, účastnícke poplatky zo sympózií a obdobných akcií
výnosy z dobrovoľnej príležitostnej práce členov a sympatizujúcich s SBA
Členom SBA neprináležia žiadne podiely z hospodárenia SBA a to ani po zániku SBA. Jednotliví členovia SBA, vrátane prezídia a prezidenta SBA, za záväzky združenia neručia. Za mimoriadne výsledky v prospech SBA môže byť členom združenia priznaná odmena – toto nie je v rozpore s bodom 4 odsek 2.

7. Zánik SBA (združenia)

Slovenská bonsajová asociácia zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením (bod 5 odsek 3d týchto stanov).
Pri rozhodovaní o zániku SBA rozhodne výročný zjazd súčastne o majetku asociácie (združenia).

Ustanovenia prezídia mimo stanov

Členské

Od roku 2023 je bronzové (základné) členské vo výške 15 EUR, strieborné VIP členské 45 EUR a zlaté sponzorské členské 350 EUR. 

Pôvodné pravidlán

Do roku 2022 bolo členské 15 EUR pre nových aj existujúcich členov a 10 EUR zlavnené členstvo pre dôchodzov

Do roku 2015 bolo členské 15 EUR pre nových členov, 10 EUR pre existujúcich členov a 5 EUR pre dôchodcov

Výber ocenených stromov na Národnej výstave

Porota sa skladá z prítomných členov prezídia a zahraničného hosťa, resp. hostí
Porota vyberá stromy v rôznych kategóriách, pričom zohľadňuje, aby:
Cenu dostal strom v kategórii „pôvodný“, tzn. slovenský
Cenu dostali stromy s prihliadnutím na to, že z nich budú vybrané stromy, ktoré budú reprezentovať na EBC (viď nižšie reprezentácia na výstave Európskej bonsajovej asociácie)
Postup výberu je nasledovný
Porota v každej kategórii vyberie stromy, ktorým dá hlas, každý člen poroty má jeden hlas pre ľubovoľný strom
Po hlasovaní sa vyhodnotí poradie stromov. Ak v danej kategórii existuje strom s jednoznačne najvyšším počtom hlasov (nezdieľa poradie), dostáva cenu. Ak má viacero stromov rovnaký počet hlasov, udeľuje porota hlasy znova, ale už iba stromov, ktoré majú rovnaky počet hlasov
Ak sa udeľuje cena viacerým stromom v rovnakej kategórii, zostrojí sa jednoznačné poradie pre požadovaný počet cien postupom z predchádzajúcich krokov
Člen poroty neudeľuje hlas vlastným stromom
Príklad
Porota udeľuje 3 ceny v kategórii ihličnatý strom
Porota zvolila 5 stromov, ktoré majú počet hlasov 3, 3, 2, 2, 1, zvyšok stromov nedostal hlas
Porota nevie jednoznačne povedať, ktoré 3 stromy sú prvé, lebo postúpili 4 (3, 3, 2, 2), automaticky postupujú 2 (3, 3)
Porota znova vyberá z dvoch stromov, čo mali po 2 hlasy (2, 2)
Hlasovanie skončí 7, 4, čím ako tretí ocení strom so 7 hlasmi

Stromy reprezentujúce Slovensko na výstave Európskej bonsajovej asociácie

Prezídium vyberá stromy, ktoré budú reprezentovať SBA na EBC (European Bonsai Convention) a to tak, aby:
vyplnili počet rezervovaný pre Slovensko zo zoznamu stromov ocenených v predchádzajúcom roku, ak je dostatočný počet vyhradených miest pre SBA
ak je počet ocenených stromov väčší ako počet vyhradených miest pre SBA na EBC, budú prezídiom zvolené stromy od majiteľov výherných stromov tak, aby vystavoval každý ocenený majiteľ aspoň jeden strom
ak nie je ani počet majiteľov menší alebo rovný počtu vyhradených miest, prezídium zvolí, ktoré stromy budú vystavené, pričom majitelia nemajú nárok zvoliť náhradný strom (viď ďalej)
Ak majiteľ stromu usúdi, že strom nie je vo výstavnej forme, môže prihlásiť náhradný, no vhodnosť posúdi prezídium a vyhradzuje si právo zvoliť iný ocenený strom (aj od iného majiteľa), ktorý pre nedostatok miest pôvodne nedostal možnosť byť vystavený
V prípade, že na EBC sú voľné miesta (či už pre nedostatok ocenených stromov, alebo pre väčší počet miest), môže svoj strom prihlásiť ľubovoľný člen, pričom vhodnosť stromu posúdi prezídium

Pravidlá kontaktovania členov

Prezídium hromadne kontaktuje členov písomne alebo e-mailom v záležitostiach týkajúcich sa SBA, napr. organizačné zmeny, informácie o výstavách organizovaných SBA, úhrade členského a pod.
Rozhodnutím prezídia z 12.9.2016 je možné kontaktovať členov emailom aj v prípade ak:
organizátor požiada SBA o distribúciu prihlášok, čo je v súlade so stanovami SBA (rozvoj a propagácia bonsajistiky) – SBA odošle informácie o výstave a inštrukcie pre prihlásenie sa na výstavu
Nakoľko SBA nemá evidenciu k bodu 2), uvedie do emailu inštrukcie, ako sa odhlásiť pre jednotlivé možnosti z bodu 2

Pravidlá sprístupnenia informácií o členoch tretím stranám

SBA sa riadi zákonom 122/2013 (Zákon o ochrane osobných údajov)
Okrem iného zo stanov a ustanovení vyplýva nasledovné:
SBA nemá oprávnenie sprístupniť osobné alebo kontaktné údaje členov tretím stranám, ak nebolo členmi rozhodnuté inak (napr. výroba preukazov), alebo to nevyplýva z požiadavky členov (napr. prihlásenie členov na EBC)
SBA môže sprostredkovať informácie od tretích strán, ak je to v súlade so stanovami, čo bližšie určuje sekcia Pravidlá kontaktovania členov

Plagát na Národnú výstavu

Plagát má pomer strán ako formát A4, orientácia je na výšku
Musí obsahovať víťazný strom z ostatnej Národnej výstavy a ocenené suiseki z ostatnej Národnej výstavy
Musí obsiahnuť nasledovné informácie:
Dátum, čas a miesto konania výstavy
Informáciu o vstupnom, ak je stanovené
Informáciu o bezplatnom gala večeri a vstupnom pre členov SBA