Zápisnica z Valného zhromaždenia 2022

Po vzájomnej dohode členov SBA sa valné zhromaždenie konalo v sobotu, 28.5. 2022, po galavečeri
a odovzdávaní cien 19. Národnej výstavy bonsajov a suiseki, ktorá sa konala v dňoch 27. až
29.5.2022.

Výročný zjazd SBA otvoril a viedol prezident SBA Juraj Szabó. Za prezídium sa schôdze zúčastnili
Patrik Panda, František Mikuš a Rastislav Moravčík. Valného zhromaždenia SBA sa zúčastnilo celkom
46 členov SBA.

Na výročnom zjazde SBA bol ako hosť prítomný Veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike, Jeho
Excelencia pán Nakagawa Makoto.

Zvolenie mandátovej, volebnej komisie SBA

Za predsedu volebnej komisie bol zvolený: František Mikuš
Za členov volebnej komisie boli navrhnutí a zvolení: Magdaléna Hojstričová a Dáša Hoďová
Zapisovateľ: Rastislav Moravčík
Overovateľ zápisnice: Patrik Panda

Finančné správy za roky máj 2018- máj 2022

Bolo dohodnuté, že prezídium na čele s prezidentom Jurajom Szabóom predloží finančnú správu
Slovenskej bonsajovej asociácie za obdobie máj 2018 – máj 2022, elektronicky, uverejnením na web
stránke SBA, nakoľko sa Valné zhromaždenie konalo ad hoc počas gala večera. Prezident SBA
zabezpečil registráciu SBA do zoznamu neziskových organizácií pre príjem 2% z daní v rokoch 2018 –
2022.

Zhodnotenie výsledkov práce SBA za posledné 4 rok

SBA informovala na svojich stránkach o aktivitách bonsajistov, regionálnych klubov, propagovala
lokálne akcie a sprostredkovávala kontakty medzi bonsajistami.

Všetky Národné výstavy bonsajov sú nafotené a dostupné na web stránke vo fotogalérii. O každej
Národnej výstave je urobená reportáž, dostupná na stránke SBA.

Dokumentácia a evidencia je elektronická a zálohovaná. Dostupná je pre všetkých členov prezídia.
Časť kroniky je dostupná v el. forme na stránke SBA. V klasickej papierovej forme sa kroniku
za posledné obdobie nepodarilo dokončiť.

SBA eviduje trvalý záujem mladých bonsajistov o účasť v súťaži Nových talentov, podarilo sa tak
zabezpečiť stabilnú účasť na súťaži talentov.

Nepodarilo sa celkom prebudiť aktivitu a záujem členov o vzdelávanie sa (napr. workshopy na NV).
Napriek tomu sa za posledné roky aktivita bonsajistov na Slovensku zvýšila. Primárne vďaka lokálnym
nadšencom, ktorí okolo seba sústredia ľudí so záujmom o vzdelávanie sa na workshopoch
a organizovanie výstav.  Zvýšil sa počet lokálnych klubov a lokálnych výstav, konaných po celom
Slovensku.

Pandemická situácia v roku 2020 a 2021 výrazne negatívne ovplyvnila chod SBA, organizovanie
spoločných výstav a workshopov. V roku 2020 bola kvôli pandémii Covid-19 zrušená Národná výstava
v Levoči, napriek tomu sa podarilo zorganizovať aspoň virtuálnu výstavu fotografií, uverejnenú na
stránke SBA. Národnú výstavu v Levoči sa podarilo zorganizovať až nasledujúci rok 2021.

Počas pandemických rokov 2020 a 2021 výrazne klesol počet členov asociácie z bežných 75 až 90
členov na cca 50 členov. Za ostatný rok 2022 sa počet členov opäť stabilizoval na predchádzajúcej
úrovni.

Bolo konštatované, že ostatné roky sa úroveň bonsajistiky na Slovensku všeobecne veľmi zlepšila,
najmä čo sa týka kvality výstavných exponátov na Národných výstavách, spôsobe prezentovania
bonsajov a reprezentovania na výstavách Európskej bonsajovej asociácie.

Všetci členovia SBA a samostatne aj prezident SBA Juraj Szabó boli odmenení Cenami Veľvyslanca
Japonska v SR,  Jeho Excelenciou pánom Nakagawa Makoto. Veľvyslanec Nakagawa osobne vyjadril
asociácii a pánovi Sabóovi svoj rešpekt a uznanie za prínos v oblasti šírenia povedomia o japonskej
kultúre na Slovensku prostredníctvom aktivít zameraných na bonsaje, ich tvorbu, pestovanie a
prezentáciu.

Prijatie kandidatúry na nového prezidenta a voľba nového prezidenta SBA

Prezídium SBA do dňa konania valného zhromaždenia prijalo návrh jedného kandidáta na nového
prezidenta SBA. Kandidátom sa stal dlhodobý člen bratislavského Danubius bonsai klubu, pán Lukáš
Jančina.

Voľba nové prezidenta SBA

Volieb prezidenta SBA pre volebné obdobie 2022-2026 sa zúčastnilo 46 členov SBA.
Za nového prezidenta SBA bol jednohlasne zvolený Lukáš Jančina.

Nový prezident poďakoval prezídiu za prácu za predchádzajúce volebné obdobia. Vo svojom
príhovore v krátkosti predstavil svoj koncept riadenia a smerovania SBA. Na valnom zhromaždení
SBA bolo dohodnuté, že nový prezident si kandidátov na členov nového prezídia zvolí po vykonaní
osobných pohovorov s vytipovanými členmi SBA, ktorí budú mať chuť a elán pracovať pre SBA
v ďalšom volebnom období 2022 až 2026. Následne budú kandidáti na členov prezídia predstavení
všetkým členom SBA na najbližšej spoločnej schôdzi, kde prebehne riadna voľba členov prezídia.

Diskusia

Členovia SBA spolu po voľbách diskutovali o ďalšom smerovaní a cieľoch SBA. Okrem pokračovania
spôsobu fungovania SBA sa členovia dohodli na viacerých budúcich krokoch SBA. Bude obnovený
digitálny kalendár bonsajových podujatí. Tento bude prístupný na web stránke SBA. Bude sa
pokračovať v digitalizácii aktivít SBA, najmä spôsobu komunikácie medzi prezídiom a členskou
základňou. Navrhne sa nový koncept “priblíženia sa” prezídia a prezidenta ku lokálnym klubom
po celom Slovensku.

Predbežne sa dohodlo, že v roku 2023 sa bude konať Národná výstava bonsajov a suiseki v Brezne.
Na organizáciu NV sa podujal Ján Peteraj. Presný termín bude dohodnutý tak, aby nekolidoval s inou
významnejšou bonsajovou akciou na Slovensku a bude včas zverejnený.

Záver

Starý prezident Juraj Szabó a nový prezident Lukáš Jančina poďakovalí zúčastneným za prejavenú
dôveru a ukončili valné zhromaždenie.

Prezident SBA (2014-2018): Juraj Szabó
Zapísal: Rastislav Moravčík
Overovateľ: Patrik Panda