Zápisnica výročného zjazdu Slovenskej bonsajovej asociácie 22.6.2014

Miesto konania:

Malokarpatské múzeum v Pezinku, M. R. Štefánika 2, Pezinok

Dátum konania:

22.6.2014

Prítomní členovia:

podľa prezenčnej listiny

Program:

 1. Privítanie a otvorenie zjazdu
 2. Zvolenie mandátovej, volebnej SBA za obdobie máj 2010- jún 2014
 3. Finančné správy za roky máj 2010- máj 2014
 4. Informácia o reprezentácii SBA na kongrese EBA vo Wroclave 2014
 5. Prijatie kandidatúry na nového prezidenta a voľba nového prezidenta SBA + prestávka
 6. Predloženie návrhu na voľbu nového prezídia SBA a revízora účtov pre volebné obdobie 2014-2018, hlasovanie
 7. Rôzne
 8. Záver

k bodu č. 1

Výročný zjazd SBA otvoril a viedol Ivan Štefanovič

k bodu č. 2

Za členov volebnej komisie boli navrhnutí a zvolení: Róbert Vaško a Rasťo Moravčík
Za predsedu volebnej komisie bol zvolený: Ing. Ján Zágoršek
Zapisovateľ: Martin Krivošík
Overovateľ zápisnice: Norbert Németh

k bodu č. 3

Ivan Štefanovič predložil správu o činnosti Slovenskej bonsajovej asociácie za obdobie máj 2010 – máj 2014. Prezident SBA zabezpečil registráciu SBA do zoznamu neziskových organizácií pre príjem 2% z daní v rokoch 2010-2013. Vyzdvihol účasť nových talentov, delegátov a vystavovateľov na EBA. Pokračovanie v písaní kroniky – Róbert Vaško.

k bodu č. 4

Prítomní členovia obdržali finančné správy za roky 2010-2014.
Finančné správy boli schválené výročným zjazdom jednomyseľne.

k bodu č. 5

Július Kolesár podal informáciu o výstave EBA vo Wroclave.

k bodu č. 6

Nebola prijatá žiadna kandidatúra na nového prezidenta SBA. Ivan Štefanovič navrhol za kandidáta Juraja Szaba. Juraj Szabó súhlasil s kandidatúrou na prezidenta SBA.

Tajnou voľbou bol za nového prezidenta SBA na obdobie 2014-2018 zvolený Juraj Szabó. Predseda volebnej komisie Ing. Ján Zágoršek vyhotovil zápisnicu z volieb. Voľby boli právoplatné.

Juraj Szabó navrhol nasledovných kandidátov na členov prezídia SBA:

 1. Július Kolesár
 2. Ladislav Lenčucha
 3. Vladimír Kriško
 4. Rasťo Moravčík
 5. Martin Krivošík

Za administrátora web stránky SBA bol navrhnutý: Ladislav Lenčucha
Za revízora účtovných dokladov SBA bol navrhnutý: Július Kolesár
Všetci kandidáti boli jednomyseľne zvolení výročným zjazdom SBA.

k bodu č. 7

Julo Kolesár navrhol zmenu výberu stromov na výstavu EBA:

 1. 10 stromov, ktoré boli ocenené majú právo byť vystavované na EBA
 2. V prípade, že vystavovateľ nemôže daný strom vystaviť, môže určiť náhradný strom, ktorý schváli prezídium
 3. Každý člen môže požiadať prezídium o schválenie nominácie stromu na výstavu EBA a prezídium o nominácii rozhodne

k bodu č. 8

Výročný zjazd SBA schválil zmenu sídla SBA a to : Galaktická 32, 040 12 Košice
Uvedenú zmenu sídla je potrebné upraviť v stanovách SBA.

k bodu č. 9

Juraj Szabó poďakoval výročnému zjazdu za prejavenú dôveru a za prácu doterajšieho prezidenta a prezídia SBA. Záver.

Zapísal: Martin Krivošík
Overovateľ: Norbert Németh