Stretnutie na Noelanders Trophy 2015

Od 14. do 15. februára 2015 sa konalo Noelanders Trophy. Tento rok v posunutom termíne a na novom mieste. Okrem výstavy, ktorú organizovala Belgická bonsajová asociácia, sa v nedeľu konalo mimoriadne stretnutie členov Európskej bonsajovej asociácie, kde som zastupoval Slovenskú bonsajovú asociáciu. Vo svojej správe sa preto budem venovať obom udalostiam.

Výstava Noelanders Trophy

Nové priestory splnili svoj účel. Zo vstupnej haly, kde boli na predaj hlavne knihy, sa vchádzalo do výstavnej miestnosti, predajnej sekcie a aj priestorov na demo. Predajná sekcia bola rovnako veľká ako výstavné priestory. Demonštrácie tvarovania boli v miestnosti, kde bol dostatok miesta. Sedadlá boli schodovito rozložené, preto nemali problém vidieť ani diváci nižšieho vzrastu.

Tento rok prezentovali:

Ocenené boli nasledovné stromy:

 • Andreas Alvarez Iglesias, Pinus pentaphylla – Najlepší strom výstavy
 • Alda Clijsberg, Pinus parviflora – Najlepší ihličnan
 • Mauro Stemberger, Alnus serrulata – Najlepší listnatý strom
 • Mark a Rita Cooper – Najlepší shohin (regál)

Nominované boli tieto stromy:

 • Bob van Ruitenbeek – shohin (regál)
 • German Gomez Solver, Olea europaea
 • Jesus Valero, Pinus nigra
 • Luigi Maggioni – shohin (regál)
 • Mark a Rita Cooper, Pinus parviflora kokonoe

Fotky:

http://www.bonsai-fachforum.de/viewtopic.php?f=10&t=40942

Video:

V predajnej sekcii boli zastúpené bonsaj centrá z Čiech, Poľska, Anglicka, Talianska, Belgicka, Nemecka, Holandska atď. Bonsaje bolo možné zakúpiť v cenách od 20 eur po niekoľko tisíc.

Mimoriadne stretnutie členov EBA

Mimoriadne stretnutie bolo zvolané na základe žiadosti Belgicka, Dánska a Poľska. Preberali sa návrhy delegátov týchto krajín a ďalšie smerovanie asociácie.

Poľsko (zastúpené Tomaszom Sobczakom)

Požiadavky

 • EBA by mohla prispievať na stromy na NTC (Súťaž talentov) napr. 80 EUR na strom
 • Pokračovanie a kontinuita výhercov súťaže, tzn. výherca by mohol mať možnosť predviesť demo tvarovania na ďalšom ročníku EBC

Záver

 • Juergen Carocci (tajomník) ozrejmil príjmy a výdavky EBA, navrhovaná zmena financovania by znamenala, že na fungovanie by zostalo cca 400 EUR, čo je príliš málo
 • Juergen Carocci (pokladník) vypracuje návrh zmeny financovania EBC (Výstava EBA), ktorý sa schváli vo Vilniuse, návrh bude zaslaný pred EBC
 • Malcom Hughes (UK) navrhol každoročné stanovenie maximálneho limitu, ktorý sa môže minúť na EBC, aby mala EBA stále vyrovnaný rozpočet. Organizátor výstavy pripraví zoznam výdavkov a ako by prostriedky využil. Výdavky by následne boli schválené asociáciou
 • Reginal Bolton (prezident EBA) navrhol, aby plán využitia financií pripravovali delegáti, nie prezídium

Dánsko (Tommy Nielsen)

Požiadavky

 • Delegát Dánska chcel vedieť, či prezídium dokáže pracovať spolu a či nie sú medzi členmi prezídia názorové “trenice”. Otázka vyplynula z rôznych emailov, kde mali členovia prezídia rozdielne názory. V prípade, ak nedokáže prezídium pracovať spolu, navrhuje hlasovať o vyjadrení nedôvery prezídiu
 • Hlasovanie iba na AGM (valné zhromaždenie) a RT (okrúhly stôl) je príliš pomalé. Dánsko navrhuje umožniť hlasovať cez email, aby sa nenastali situácie ako v prípade UK, kde kvôli nemožnosti vyjadriť sa, unikla pomedzi prsty možnosť realizovať EBC 2016 v UK

Záver

 • Reginal Bolton (prezident EBA) sa vyjadril, že je prirodzené mať rozdielne názory, je to tak prínosnejšie, pretože to otvára širší pohľad na problematiku
 • Prezídium jednohlasne zodpovedalo, že nemajú problém pracovať spolu, “zaškrípalo” to jediný krát, keď Marc Noelanders (viceprezident EBA) odoslal email po EBC vo Wroclawe, ktorého obsah si ale následne vysvetlili
 • Dánsko stiahlo požiadavku o vyjadrení nedôvery
 • Detlef Mostler (tajomník EBA) potvrdil, že hlasovanie emailom možné je už podľa stanov, akurát sa nevyužíva, lebo neboli nikdy dohodnuté presné pravidlá ako pristupovať k nehlasujúcim krajinám a neodpovedaniu delegátov na emaily prezídia

Belgicko (Marc de Beule)

Požiadavky

 • Beglicko navrhlo vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá pripraví obsahovú zmenu fungovania v rámci EBA – pružnejšie pravidlá a ich realizovanie
 • Kvôli nejasnosti pôvodu stanov, či pochádzajú z nemeckého alebo anglického jazyka, a teda ktorý text je smerodajný, navrhlo Belgicko tieto rozdiely ujasniť
 • Spoločne s Dánskom navrhlo Belgicko vytvoriť osobitnú kategóriu ocenení – shohin

Záver

 • Marc de Beule bude viesť pracovnú skupinu, ktorá navrhne zmeny
 • Francúzsko a Monako (zastúpené Jeanom Marcom Poiullonom) sa pripojilo do pracovnej skupiny
 • Následne sa do skupiny zapojilo Maďarsko, Dánsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko aj Holandsko. Marc de Beule zašle mailom návrh tém podľa kontaktov na web stránke EBA
 • Marc de Beule pripraví zoznam rozdielov medzi nemeckou a anglickou verziou stanov, spolu s návrhom úpravy
 • Udeľenie cien v kategórii shohin bolo plne podporené

Prezident

Reginald Bolton zobral na svoju zodpovednosť, že nebola vytvorená publikácia k 30. výročiu EBA, nakoľko videl jasný problém s právami. Vyjadril sa, že nevidí problém v realizovaní elektronickej verzie, keď členské krajiny získajú potvrdenie o prevedení práv na fotografie na EBA. Delegáti sa zhodli, že ak členská krajina nedodá texty a práva k fotografiám, bude v publikácii na jej vlastnú hanbu uvedené “informácie napriek žiadosti neboli dodané”.

Reginald Bolton záverom navrhol, aby sa delegáti počas 10 minút jeho neprítomnosti rozhodli, či chcú hlasovať o vyjadrení nedôvery prezidentovi. Delegáti sa jednohlasne zhodli, že na hlasovanie nie je dôvod, prezident má ich plnú podporu a vzniknutú situáciu nespôsobil, ale zodpovedajú za ňu najmä samotné členské krajiny.

Okrajové témy

Atmosférea bola zo začiatku napätá, jednotlivé strany si postupne vysvetlili svoje očakávania a dostali odpovede na svoje otázky. Záverom došlo jednoznačne k zhode, že zmena musí prísť zdola, tzn. prístupom členských krajín.

Otvorila sa téma newsletterov, do ktorých jednotlivé krajiny neposielajú informácie o svojich aktivitách. Obdobne, ako v prípade výročnej publikácie, sa delegáti zhodli, že je nutné uviesť krajinu s textom “informácie napriek žiadosti neboli dodané” – dôvodom je motivovať delegátov k vyššej aktivite.

Ladislav Lenčucha
Člen prezídia Slovenskej bonsajovej asociácia