Zápisnica voľby nového prezidenta SBA 22.6.2014

Miesto konania:

Malokarpatské múzeum v Pezinku, M. R. Štefánika 2, Pezinok

Dátum konania:

22.6.2014

Volebná komisia:

Predseda: Ing. Ján Zágoršek

Členovia: Róbert Vaško, Rasťo Moravčík

Program :

  1. Prezentácia
  2. Voľba prezidenta SBA

  3. Výsledky hlasovania

k bodu č. 1

Počet prítomných členov SBA 19 členov

k bodu č. 2

Po návrhu prezidenta SBA, Juraj Szabó súhlasil s kandidatúrou na prezidenta SBA na roky 2014-2018.

Bolo rozdaných 19 hlasovacích lístkov podpísaných predsedom volebnej komisie .

K bodu č. 3

Z rozdaných 19 hlasovacích lístkov bolo odovzdaných 19 hlasovacích lístkov.

Za voľbu navrhovaného nového prezidenta hlasovalo 18 členov SBA.

Proti hlasoval 1 člen SBA.

Zdržalo sa hlasovania 0 členov SBA.

Na základe výsledkov hlasovania a platných stanov SBA bol Juraj Szabó zvolený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov za nového prezidenta SBA na funkčné obdobie 2014-2018.

Zapísal: Róbert Vaško
Predseda volebnej komisie: Ing. Ján Zágoršek