Stretnutie v Svätom Jure 19.1.2011

Prítomní:

 • Ivan Štefanovič
 • Norbert Németh
 • Štefan Káčer
 • Martin Krivošík
 • Magdaléna Hojstričová
 • Dáša Hoďová
 • Róbert Vaško
 • Július Kolesár – prostredníctvom videohovoru

Neprítomný:

 • René Lempeľ

Prerokovaný bol hlavný bod programu: Národná výstava SBA 2011, Komárno:

Norbert Németh, hlavný koordinátor výstavy vysvetľoval a opisoval priestory, budovu Dôstojníckeho pavilónu – osvetlenie, počet učební, ich opis, ostatné priestory vhodné k výstave, resp. súťaži talentov, podmienky prenájmu, možnosť získania dotácie od mesta Komárno …

ZMENA TERMÍNU:
Na základe podnetov viacerých členov SBA došlo k odsúhlaseniu zmeny termínu NV na 4.-5.6.2011, Dôstojnícky pavilón, Komárno
Dohoda je ešte podmienená uzatvorením zmeny s vedením univerzity. Prerokuje Norbert Németh nasledujúci týždeň.

Rokovanie k programu NV:
Tvarovanie:
Schválená bola možnosť pozvania zahraničného hosťa pána Rácza, ktorý bude tvarovať v sobotu aj v nedeľu jednu veľkú rastlinu.
Ďalej bol oslovený za účelom tvarovania Július Kolesár, Ivan Štefanovič a prostredníctvom členov predsedníctva budú oslovení ďalší dvaja členovia SBA. V rámci demonštrácií bola navrhnutá a schválená možnosť vystúpenia posledného víťaza súťaže talentov. Osloví ho prezident SBA.
Súťaž talentov:
Termín je presunutý na sobotu v čase od 12,00 do 15,00 v trvaní 3 hodiny. Zúčastniť sa môže každý člen SBA okrem víťazov predchádzajúcich ročníkov vrátane členov predsedníctva. V prípade účasti člena predsedníctva nebude môcť byť v porote určenej na vyhodnotenie súťaže. Súťaž bude vyhodnocovať celé prezídium SBA. Predsedníctvo zabezpečí na súťaž talentov „kvalitné“ rastliny. Víťaz súťaže talentov si svoju rastlinu môže ponechať, ostatní súťažiaci si ju budú môcť spoločne s ostatnými členmi SBA „odkúpiť“ na dražbe, ktorá bude v rámci galavečera v sobotu večer.
Kritériá hodnotenia súťaže talentov budú zverejnené na stránke SBA.

Predbežné informácie k výstave:
Každý člen SBA môže vystavovať max. 5 rastlín a 3 suiseki ako v predchádzajúcich ročníkoch.
Priestory na vystavenie suiseki budú strážené minimálne dvoma pomocníkmi a oddelené od návštevníkov výstavy v „bezpečnej“ vzdialenosti. Prístup priamo ku exponátom nebude umožnený.
Vystavovať môžu iba členovia SBA.
Predsedníctvo SBA zabezpečí nafotenie celej výstavy, každého exponátu a jej následné zverejnenie na webovej stránke SBA.
Členovia predsedníctva zabezpečia ostatné veci potrebné k výstave zapožičaním cez svoje materské kluby, resp. individuálne (plátno, výzdoba …).

Zvoz na výstavu:
Budú oslovení členovia SBA za účelom možnosti zvozu rastlín z jednotlivých regiónov. SBA prispeje k organizovanej doprave na zvoz rastlín pre tých, ktorý zabezpečia regionálny zvoz rastlín. Výška príspevku bude dohodnutá v rámci finančných možností SBA.

Voľná súťaž:
Predsedníctvo schválilo novú súťaž v aranžovaní doplnkových rastlín – Kusamono. Podmienka súťaže je, že Kusamono môže byť vystavené iba v miske, ktorú dostal každý vystavovateľ na predchádzajúcej NV od prezidenta SBA. Žiadna iná nebude akceptovaná.

Vstupné na NV:
Prezídium SBA ako neziskovej organizácii odsúhlasilo dobrovoľné vstupné.
Ostatné informácie:
Moderátorom NV v Komárne bude Martin Krivošík, preklad pri tvarovaní p. Rácza zabezpečí Norbert Németh.
V rámci hodnotenia bonsajov bude ponechané rovnaké kritérium ako vlani. Ohodnotených bude 10 bonsajov, z toho budú 3 šohiny (výška rastliny do 25 cm od bázy misky). Bonsai SBA pre rok 2011 vyberie zahraničný hosť výstavy p. Rácz
Vyhodnotenie suiseki bude ešte prerokované a oznámené po ďalšom rokovaní prezídia.
Na stretnutí prezídia počas NV bude odsúhlasená výška príspevku víťazovi súťaže talentov a delegátovi SBA na výstave EBA.
Ďalšie stretnutie prezídia bude v Komárne, dátum a čas bude upresnený.

Rôzne:
SBA podporí akcie a stretnutia bonsajistov podľa finančnej situácie.
Na stránku SBA umiestnime v priebehu mesiaca február:

 • Zápis zo stretnutia
 • Výzvu na zaplatenie členského príspevku SBA, každému členovi za rok 2010 budú zaslané pripravené materiály poštou.
 • Interaktívnu mapu
 • Možnosť vyjadrenia členov SBA, či chcú materiály SBA dostávať v elektronickej podobe alebo poštou.
 • Kroniku SBA – niekoľkostranovú ukážku, kronika bude k dispozícii k nahliadnutiu na NV

Predsedníctvo SBA neschválilo možnosť zľavy členského príspevku pre študentov a dôchodcov.
Členovia predsedníctva zabezpečia na fóre príspevky v sekcii Tvarovanie a Pestovateľské rady
Pracovné stretnutie prezídia a členov SBA bude v Nitre na výstave Bonsai Slovakia, predbežne v piatok o 17,00, upresnené bude na stránke pred výstavou.

19.1.2011 vo Svätom Jure
Norbert Németh