Newsletter EBA 2009

Budúce informačné bulletiny. V budúcnosti bude EBA posielať informačné bulletiny elektronicky – cez e-mail každému štátu, e-mail bude adresovaný prezídiu každej krajiny.  Následne bude delegát zodpovedný za to, aby boli tieto informačné bulletiny prístupné pre svojich členov. Informačné bulletiny budú prístupné aj na internetovej stránke EBA. Toto pomôže znížiť administratívne poplatky EBA na rozposielanie informačných bulletinov poštou a zjednoduší členovi výboru pre informačné bulletiny prácu.

Prosím zapamätajte si, že informačné bulletiny nie sú informačnými bulletinmi ak v nich nie sú NOVINKY- články, a preto žiadam od každého delegáta, aby zabezpečil články predošlých ale i budúcich akcií, ktoré sa udiali v krajine. Podrobnosti kde posielať vaše články vám budú poslané neskôr.

Budúce zhromaždenia. Bolo rozhodnuté, že časy programov pre všetky nasledovné zhromaždenia by mali byť fixne dané, sem zaradujúc Rokovanie pri okrúhlym stolom, Valné zhromaždenia a Súťaž nových talentov. Súťaž nových talentov by mala mať štyri hodiny.

Budúce konferenčné poplatky.  Ak by v budúcnosti chceli iné krajiny urobiť zhromaždenie museli by EBA zaplatiť poplatok 100 €  za prihlášku a ďalších 150 € v prípade, ak by bola prihláška odsúhlasená. Ďalšia časť zhromaždenia sa týkala zisku, kde bolo navrhnuté, aby krajiny, ktoré uznajú za vhodné môžu naďalej prispievať  EBA; nie je to avšak povinné.

Nová súťaž talentov. Už sa asi stáva pravidlom, že zase bol spor čo sa týka hodnotenia počas súťaže. Nebolo to spôsobené ani kvalitou hodnotenia ani rozhodnutiami hodnotiacich. Sporná otázka bola, či by mali byť rozhodcovia v jednej miestnosti so súťažiaci zatiaľ čo by  oni pracovali na svojich stromoch. Výbor EBA dáva prednosť rozhodnutiu, kde by rozhodcovia museli opustiť pracovnú zónu a vrátiť by sa mohli až keď bude čas hodnotenia.

Čo sa požaduje do budúcoročnej súťaže je, aby každá krajina urobila rozhodnutie. Je potrebné napísať „e-mailový hlas“ pre “Judges OUT”(rozhodcovia von)  alebo “Judges IN”(rozhodcovia vnútri). E-mail je potrebné zaslať do 31. Október 2009. V prípade ak od vás nedostaneme odpoveď, tak usudzujeme, že budete súhlasiť s názorom výboru EBA, a to, že rozhodcovia nebudú môcť byť prítomný počas tvarovania stromov počas Súťaže talentov.

S pozdravom Bolton.