Finančná správa o hospodárení SBA za rok 2012

Príjmy v období:

Členské:
Hotovosť 180,00 €
Na účet 630,00 €
Dobrovoľné (hotovosť) 359,40 €
Iné príjmy:
2% z daní 537,61 €
Vrátená záloha Slovinsko 871,20 €
Doplatok ku zálohe Slovinsko (hotovosť) 6,00 €
Doplatok ku zálohe Slovinsko 6,00 €
Vrátený zostatok z NV 315,65 €
Bankové úroky 0,34 €
Vklad hotovosti do pokladne (hotovosť) 1000,00 €
Vklad do pokladne (hotovosť) 10,00 €
Dobrovoľné členské (hotovosť) 359,40 €
Spolu príjmy na účet 2720,20 €
Spolu príjmy v hotovosti 1555,40 €
Spolu príjmy 4275,60 € 

 

Výdavky za obdobie:

Bankové poplatky 59,11 €
Výber hotovosti do pokladne 1000,00 €
Vzdelávanie – honoráre školiteľov 350,00 €
Poštovné (hotovosť) 63,80 €
Nájomné NV Hlohovec 60,00 €
EBA členské 172,00 €
Záloha Slovinsko 877,20 €
Predĺženie domény bonsai-sba.sk 14,75 €
Webhosting 75,17 €
Náklady NV Hlohovec (hotovosť) 618,78 €
Notársky poplatok – registrácia 2% z daní (hotovosť) 65,57 €
Výber hotovosti do pokladne 10,00 €
Poplatok za overenie (hotovosť) 10,00 €
Prevod FP – dobrovoľné členské (hotovosť) 359,40 €
Prevod zostatku z NV do banky (hotovosť) 315,65 €
Doplatok zálohy Slovinsko  (hotovosť) 6,00 €
Výdavky banka 2618,23 €
Výdavky pokladňa 1439,20 €
Spolu výdavky za obdobie 4057,43 €

 

Finančné prostriedky k 31.12.2012

Bežný účet P.S. 01.01.2012 1339,85 €
Bežný účet K.S. 31.12.2012 1441,82 €
Pokladňa P.S. 01.01.2012 0,00 €
Pokladňa K.S. 31.12.2012 116,20 €
Celkový zostatok finančných prostriedkov SBA 1558,02 €
 V Bratislave 31.12.2012
Dáša Hoďová