Finančná správa o hospodárení SBA za obdobie 1.1.-15.5. 2010

Príjmy v období :

Celkové príjmy SBA za obdobie 1105,15€
Uhradené členské príspevky
V hotovosti (8 členov) 85,00€
Na účet (65 členov) 750,00€
Iné príjmy
Národná výstava – sponzor Rischer 150,00€
Národná výstava – sponzor Džadoň 50,00€
Ďalšie príjmy 70,00€
Úroky v banke 0,15€

 

Výdavky v období:

Poplatky banke 33,74€
EBA – členské poplatky 179,00€
Poštovné 44,00€
I. Štefanovič – príspevok na 8. NV SBA 500,00€
R. Lempeľ – príspevok na dopravu 8. NV SBA 60,00€
Honoráre hostí 8. NV SBA 250,00€
Bulletin SBA 2006 – 2010 499,50€
Celkové výdavky SBA za obdobie 1566,24€

 

Finančné prostriedky ku koncu obdobia:

Bežný účet P.S. 1.1.2010 1309,46€
Bežný účet K.S. 15.5.2010 848,37€
Pokladňa P.S. 1.1.2010 0,00€
Pokladňa K.S. 15.5.2010 0,00€
Celkový zostatok finančných prostriedkov SBA 848,37€

 

V Nitre 15. mája 2010
RNDr. Vladimír Ondejčík