Black Scissors Bonsai Styling Video Contest 2015 – medzinárodná súťaž v tvarovaní

Komunita Black Scissors založená Robertom Stevenom v spolupráci s Bonsai Lithuania (organizátor EBC v roku 2015) organizujú video súťaž v tvarovaní bonsajov.

Cieľ a podmienky

Cieľom je podporiť amatérov, resp. neprofesionálov v ich tvorbe a propagovať bonsajové umenie. Preto je súťaž určená pre neprofesionálov, ktorí sa buď:

 • nevenujú bonsajistike dlhšie ako 3 roky
 • nezarábajú na tvorbe bonsajov viac ako 100 dolárov ročne

Súťažiaci môže súťažiť s jedným stromov.

Materiál

V zázade nie sú kladené žiadne podmienky, ale dôraz je kladený na spracovanie surového materiálu. Preto bude lepšie hodnotený materiál zo záhradníctva, alebo yamadori, ktoré nebolo tvarované. Materiál nesmie byť nijako pripravovaný (tvarovanie, či zakracovanie). Všetka práca musí byť autorova, preto sa neberú stromy z workshopov, takisto ako výsledky po konzultácii s niekým iným.

Hodnotenie

Zloženie poroty bude čoskoro zverejnené. Hodnotiť sa bude na základe dodaného obrazového materiálu z videa. Hodnotiť sa bude iba bonsaj, nie miska alebo nádoba. V deň ukončenia súťaže porota pridelí body nasledovne:

 • 0 až 10 bodov za dizajn
 • 0 až 10 bodov za techniku
 • 0 až 10 bodov za kreativitu, vrátane zmeny pred a po tvarovaní

Súťažiaci s najväčším počtom bodov získa ocenenie Grand Winner (hlavný výherca). V prípade, že viacero súťažiacich bude mať rovnaký počet bodov, prebehne hodnotenie daných stromov znova, až pokým nebude zvolený práve jeden.

Ceny

Grand Winner – súťažiaci so ziskom najviac bodov vyhráva:

 • letenku v ekonomickej triede zo svojej krajiny do Litvy ako sponzorský dar od výrobcu náradia RYUGA
 • voľný vstup na výstavu Bonsai Lithuania 2016
 • darčekovú sadu od výrobcu RYUGA
 • Diplom

2nd Winner – druhý v poradí získava:

3rd Winner – tretí v poradí získava:

Zmena cien je vyhradená, resp. môže byť predmetom prerozdelenia, ak bude udelených viacero ohodnotení. Všetci súťažiaci získajú certifikát o účasti. Ocenenia budú ohlásené počas “Black Scissors Night”.

Ako sa prihlásiť

Pred prihlásením si je potrebné prečítať podmienky účasti. Postup je nasledovný

 1. Vytvorené video nahrať na youtube s názvom “Black Scissors Bonsai Styling Video Contest – Lithuania 2016 – (popis autora)”, pričom “popis autora” je celé meno, krajina, botanický druh, krátky popis výsledku a hash tagmi #lithuania2016 #blackscissors (veľmi dôležité)
 2. Uvedené video priložiť na facebook stránku Black Scissors Bonsai Convention Lithuania 2016 s rovnakým textom ako názov videa z bodu 1
 3. Odkaz na video zaslať na mailto:videocontest.lithuania16@gmail.com s predmetom “Black Scissors Bonsai Styling Video Contest – Lithuania 2016 – (meno autora)” a do tela uviesť
  1. Odkaz na youtube
  2. Celé meno autora
  3. Krajinu
  4. Adresu, email a mobilný kontakt
  5. Botanický materiál
  6. Výška stromu
  7. Krátky popis tvarovania
  8. Fotka pred a po tvarovaní vo formáte JPEG

Video nahrávka

Môže byť vytvorená v ľubovoľnom formáte, ktorý sa dá nahrať na youtube (ten vykoná konverziu do svojho formátu). Video musí maž čistý a jasný obraz a zvuk bez “vyrušujúceho” pozadia. Úvod videa musí obsahovať predstavenia autora, krajinu a botanický druh tvarovaného stromu. Následne musí byť strom nasnímaný z každej strany a zoomom na detaily. Následne treba pokračovať procesom tvarovania, vrátane zmeny pozície, zásadných zmien dizajnu a špecifických techník. Koniec videa musí zobraziť celý strom s následným zoomom na dôležité časti. Voliteľne môže byť ukázaný náčrt budúceho vývoja a navrhovanej misky alebo nádoby. Video môže byť upravené, ale nie viac ako 15 minút. Nie je povolený žiaden asistent. Je možné rozprávať v akomkoľvek jazyku, ale povinné časti a priložené texty musia byť v angličtine.

Termín

Video treba zaslať do polnoci 31. marca 2016 podľa časovej zóny CST (GMT-5), čo vzhľadom na letný čas a časovú zónu Slovenska je do 7:00 ráno nasledujúceho dňa. Hodnotiť sa ale bude iba prvých 100 stromov. Zvyšný účastnící dostanú certifikát o účasti.

Zverejnenie výsledkov

Výhercovia budú ohlásení na oficiálnej stránke a facebook stránke. Kontaktovaní budú najneskôr do 5. júna 2016.

Oprávnenia, autorské práva a ostatné

Autorské práva zostávajú samozrejme autorovi. Video ale nesmie byť pred súťažou zverejnené online alebo cez iné distribučné kanály. Súťažiaci umožňuje použitie videa, obsahu a textov na publikácie organizátora – Lithuania 2016 – International Black Scissors Bonsai Convention a jeho využitie ich spolupracovníkmi. Súťažiaci akceptuje pravidlá a ich zmeny, ak boli dodatočne upravené pre ich nejasnosť. Súťažiaci sa takisto zavazuje akceptovať výsledky hodnotenia a zbavuje porotu akýchkoľvek záväzkov a následkov z toho výplývajúcich. Výsledky sú finálne a nedajú sa zmeniť, ani právne vymáhať.

Podpora od Slovenskej bonsajovej asociácie

SBA ponúka svojim členom, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže, pomoc v nasledovných oblastiach:

 • technické záležitosti – pomoc so strihom videa a nahratím videa na youtube
 • jazykové záležitosti – pomoc s prekladom a prípravou povinných častí videa
 • komunikácia – zabezpečenie komunikácie s organizátorom v mene súťažiaceho

Ako prípravu na súťaž je možné využiť rôzne workshopy, ktoré sú pravidelne zverejňované na našich stránkach.