Stretnutie v Nitre 15.4.2011

1. národná výstava

Norbert Németh informoval o priestoroch na NV – počet učební 3, steny sú biele. Cenu prenájmu je 400€.
Je podpísaná zmluva s Dekanom Univerzity Jána Selyeho .
Na žiadosť SBA bol zo strany mesta Komárno schválený príspevok na NV 2011, treba ešte podpísať zmluvu.
Program výstavy zabezpečený v prípade zmien dáme dopredu vedieť na stránke SBA.
Vytlačené sú plagáty aj s programom na NV, informačné materiály pre členov budú zasielané do konca apríla 2011 zároveň materiály budú vložené na stránku SBA na stiahnutie.
Na NV sa bude konať súťaž KUSAMONO v miske, ktorú členovia SBA obdržali na NV vo Svätom Jure.
Ďalej sa bude konať WORKSHOP s Milanom Rozkošom pre 4-6 účastníkov. Cena cca 20€

Tvarovanie: podľa programu György Rácz 4 a 5.6.2011, Peter Valent a Milan Roskoš 4.6.2011 René Lempeľ 5.6.2011.
Talent SBA bude v sobotu 4.6. 2011 hneď po otvorení výstavy o 11.00.

Prihlášky na NV budú zasielané Ivanovi.
Stretnutie prezídia s členmi SBA je plánované na nedeľu 9.30-11.00

Doriešiť (plátno, diplomy, rastliny, Galavečer, fotenie)

Prezídium v krátkom čase navštívi Dôstojnícky pavilón v Komárne za účelom obhliadky priestorov.

Vystavovať na NV v Komárne môžu len členovia SBA, bez ohľadu na to či sú zo Slovenska alebo z cudziny.

Zvoz na výstavu:
Východ zabezpečí René Lempeľ
Bratislava a Trnava si zabezpečí odvoz stromov.

Kronika SBA bude na NV v Komárne k nahliadnutiu.

2. Rôzne

Príspevok pre Petra Valenta(nový talent) na EBA do Nemecka 200 eur a 100 eur delegát. Delegátom bude René Lempeľ, avšak musí zverejniť na webe s akým stromom bude reprezentovať SR na EBA.

Stretnutie v Svätom Jure 19.1.2011

Prítomní:

 • Ivan Štefanovič
 • Norbert Németh
 • Štefan Káčer
 • Martin Krivošík
 • Magdaléna Hojstričová
 • Dáša Hoďová
 • Róbert Vaško
 • Július Kolesár – prostredníctvom videohovoru

Neprítomný:

 • René Lempeľ

Prerokovaný bol hlavný bod programu: Národná výstava SBA 2011, Komárno:

Norbert Németh, hlavný koordinátor výstavy vysvetľoval a opisoval priestory, budovu Dôstojníckeho pavilónu – osvetlenie, počet učební, ich opis, ostatné priestory vhodné k výstave, resp. súťaži talentov, podmienky prenájmu, možnosť získania dotácie od mesta Komárno …

ZMENA TERMÍNU:
Na základe podnetov viacerých členov SBA došlo k odsúhlaseniu zmeny termínu NV na 4.-5.6.2011, Dôstojnícky pavilón, Komárno
Dohoda je ešte podmienená uzatvorením zmeny s vedením univerzity. Prerokuje Norbert Németh nasledujúci týždeň.

Rokovanie k programu NV:
Tvarovanie:
Schválená bola možnosť pozvania zahraničného hosťa pána Rácza, ktorý bude tvarovať v sobotu aj v nedeľu jednu veľkú rastlinu.
Ďalej bol oslovený za účelom tvarovania Július Kolesár, Ivan Štefanovič a prostredníctvom členov predsedníctva budú oslovení ďalší dvaja členovia SBA. V rámci demonštrácií bola navrhnutá a schválená možnosť vystúpenia posledného víťaza súťaže talentov. Osloví ho prezident SBA.
Súťaž talentov:
Termín je presunutý na sobotu v čase od 12,00 do 15,00 v trvaní 3 hodiny. Zúčastniť sa môže každý člen SBA okrem víťazov predchádzajúcich ročníkov vrátane členov predsedníctva. V prípade účasti člena predsedníctva nebude môcť byť v porote určenej na vyhodnotenie súťaže. Súťaž bude vyhodnocovať celé prezídium SBA. Predsedníctvo zabezpečí na súťaž talentov „kvalitné“ rastliny. Víťaz súťaže talentov si svoju rastlinu môže ponechať, ostatní súťažiaci si ju budú môcť spoločne s ostatnými členmi SBA „odkúpiť“ na dražbe, ktorá bude v rámci galavečera v sobotu večer.
Kritériá hodnotenia súťaže talentov budú zverejnené na stránke SBA.

Predbežné informácie k výstave:
Každý člen SBA môže vystavovať max. 5 rastlín a 3 suiseki ako v predchádzajúcich ročníkoch.
Priestory na vystavenie suiseki budú strážené minimálne dvoma pomocníkmi a oddelené od návštevníkov výstavy v „bezpečnej“ vzdialenosti. Prístup priamo ku exponátom nebude umožnený.
Vystavovať môžu iba členovia SBA.
Predsedníctvo SBA zabezpečí nafotenie celej výstavy, každého exponátu a jej následné zverejnenie na webovej stránke SBA.
Členovia predsedníctva zabezpečia ostatné veci potrebné k výstave zapožičaním cez svoje materské kluby, resp. individuálne (plátno, výzdoba …).

Zvoz na výstavu:
Budú oslovení členovia SBA za účelom možnosti zvozu rastlín z jednotlivých regiónov. SBA prispeje k organizovanej doprave na zvoz rastlín pre tých, ktorý zabezpečia regionálny zvoz rastlín. Výška príspevku bude dohodnutá v rámci finančných možností SBA.

Voľná súťaž:
Predsedníctvo schválilo novú súťaž v aranžovaní doplnkových rastlín – Kusamono. Podmienka súťaže je, že Kusamono môže byť vystavené iba v miske, ktorú dostal každý vystavovateľ na predchádzajúcej NV od prezidenta SBA. Žiadna iná nebude akceptovaná.

Vstupné na NV:
Prezídium SBA ako neziskovej organizácii odsúhlasilo dobrovoľné vstupné.
Ostatné informácie:
Moderátorom NV v Komárne bude Martin Krivošík, preklad pri tvarovaní p. Rácza zabezpečí Norbert Németh.
V rámci hodnotenia bonsajov bude ponechané rovnaké kritérium ako vlani. Ohodnotených bude 10 bonsajov, z toho budú 3 šohiny (výška rastliny do 25 cm od bázy misky). Bonsai SBA pre rok 2011 vyberie zahraničný hosť výstavy p. Rácz
Vyhodnotenie suiseki bude ešte prerokované a oznámené po ďalšom rokovaní prezídia.
Na stretnutí prezídia počas NV bude odsúhlasená výška príspevku víťazovi súťaže talentov a delegátovi SBA na výstave EBA.
Ďalšie stretnutie prezídia bude v Komárne, dátum a čas bude upresnený.

Rôzne:
SBA podporí akcie a stretnutia bonsajistov podľa finančnej situácie.
Na stránku SBA umiestnime v priebehu mesiaca február:

 • Zápis zo stretnutia
 • Výzvu na zaplatenie členského príspevku SBA, každému členovi za rok 2010 budú zaslané pripravené materiály poštou.
 • Interaktívnu mapu
 • Možnosť vyjadrenia členov SBA, či chcú materiály SBA dostávať v elektronickej podobe alebo poštou.
 • Kroniku SBA – niekoľkostranovú ukážku, kronika bude k dispozícii k nahliadnutiu na NV

Predsedníctvo SBA neschválilo možnosť zľavy členského príspevku pre študentov a dôchodcov.
Členovia predsedníctva zabezpečia na fóre príspevky v sekcii Tvarovanie a Pestovateľské rady
Pracovné stretnutie prezídia a členov SBA bude v Nitre na výstave Bonsai Slovakia, predbežne v piatok o 17,00, upresnené bude na stránke pred výstavou.

19.1.2011 vo Svätom Jure
Norbert Németh

Stretnutie na Planinke 19.6.2010

Prítomní:

 • Ivan Štefanovič / IŠ
 • Martin Krivošík / MK
 • Robert Vaško / RV
 • Norbert Németh / NN
 • Magdaléna Hojstričová / MH
 • Štefan Kačer / ŠK
 • Peter Valent / PV
 • Dáša Hoďová / DH

PREZÍDIUM na svojej 1. schôdzi

 1. schválilo výdavok na dokúpenie bulletinu SBA vo výške 74,92€ za 15 ks / IŠ
 2. schválilo vyúčtovanie nákladov 8.národnej výstavy vo Sv. Jure / IŠ
 3. poverilo dokončením preregistrácie a oznámením o zmene stanov obč. združenia / IŠ
 4. odsúhlasilo jednorazový príspevok Trnavskému bonsaj klubu vo výške 200,- € na odmenu školiteľa
 5. odovzdalo platobnú a gridkartu účtu SBA a poverilo jej spravovaním / MH
 6. poverilo správcu webovej stránky vypracovaním návrhu na zmeny webových stránok SBA – termín do 09/2010 / PV
 7. navrhlo, aby menoslov a krátke CV členov prezídia SBA bol  dodaný správcovi webovej stránky PV / vloženie na webstránku + foto / IŠ
 8. poverilo moderovaním webových stránok v mene SBA / MK
 9. poverilo aktualizáciou zoznamu a zviditeľnením sponzorov SBA / IŠ, PV
 10. poverilo oslovením slovenských bonsaj klubov a ich aktualizáciou na webstránke SBA / IŠ, PV
 11. ukončiť na webstránke memoriál Zbohom Tibor / IŠ, PV
 12. poverilo vytipovaním predbežným naplánovaním ďalších národných výstav /Komárno, Holíč, Košice, Martin, Bratislava / IŠ
 13. poverilo predbežným zistením možností na uskutočnenie 9.národnej výstavy v Komárne / NN – termín do 26. 6 2010
 14. poverilo vypracovaním návrhu na zmenu formulárov na Národnú výstavu SBA / IŠ
 15. poverilo návrhom a neskorším vypracovaním propagačných kalendárikov SBA na r.2011 /ŠK
 16. odsúhlasilo systém jednorazových príspevkov na cestovné pre talenty roka – účasť na odbornom bonsaj workshope pred reprezentáciou na medzinárodných podujatiach
 17. uvažovalo o návrhu na novú kategorizáciu suiseki a o zaradení do programu národných výstav aj ukážky a návody na výrobu drevenej dajzy
 18. poverilo prevzatím zoznamu členov SBA od M.Šimkoviča / MH a predbežne navrhlo jeho zverejnenie na webstránke SBA /osobné odsúhlasenie každého člena SBA so zverejnením jeho údajov, obsah zoznamu- meno, priezvisko, mesto, klub/
 19. odsúhlasilo príspevok zástupcovi a delegátovi SBA na najbližšom zasadnutí EBA, výška príspevku sa upresní po oznámení predbežných nákladov na cestu
 20. poverilo vedením účtovníctva / DH
 21. poverilo vedením kroniky / RV.

Rôzne:

 1. MH informovala , že navštívila japonskú ambasádu so žiadosťou o finančný príspevok na zabezpečenie organizovania nasledujúcej Národnej výstavy.
 2. ŠK informoval o pripravovanom zájazde bratislavského Bonsaj klubu Danubius na Českú národnú výstavu do Prahy v dňoch 10.-.11.09.2010
 3. NN pozýval na podujatie Bonsaj klubu Komárno na návštevu maďarského bonsajového majstra pána Rácza
 4. IŠ zvolal ďalšiu schôdzu prezídia na 10.09.2010 v rámci zájazdu do Prahy.

 

Planinka 19.06.2010
Zapísala DH

Tvorivá dielňa Bratislava

Bonsajový klub „DANUBIUS“  Bratislava, usporiadal  25.3.2009 prvú tvorivú dielňu. Uskutočnila sa v priestoroch Domu kultúry CC Centrum, Bratislava – Petržalka, Jiráskova 3, svojou účasťou toto podujatie podporil  i  prezident SBA , svoje znalosti prišli ponúknuť aj:

 • Magdaléna Hojstričová – talent 2005
 • Ivana Hojstričová – talent 2006
 • Ivan Štefanovič – talent 2007
 • Peter Chrena
 • Dušan Finka

Tvorivá dielňa mala jednoduchý ale o to zaujímavejší program, hlavnou myšlienkou tejto dielne bolo tvarovanie.

Popri tvarovaní a sledovaní  tvarovania borievky pánom Kimurom, bola pripravená bonsaj a suiseki burza, kde boli na predaj mladšie i staršie semenáče, bonsajová a suiseki literatúra a suiseki p. Zágoršeka.

 

Borovica horská (Pinus mugo)- majiteľ Peter Gyurkovics – pomoc pri tvarovaní Peter Chrena.

 

Smrekovec opadavý  (Larix decidua) –  majiteľ Martin Benke,  pomoc pri tvarovaní Ivan Štefanovič.

 

Smrekovec opadavý  (Larix decidua) – majiteľ Magdaléna Hojstričová.

Borovica obyčajná (Pinus sylvestris) – majiteľka Ivana Hojstričová – strom vypestovaný zo semienka 15 rokov.

 

Lipa malolistá (Tilia cordata) – majiteľ  Dušan Finka.

Ostatné fotografie z tejto akcie už onedlho nájdete v galérii na týchto stránkach.

 

Marian Šimkovič