Reportáž z 19. Národnej výstavy

Reportáž z 19. Národnej výstavy

Vážení priaznivci bonsajov a suiseki,

prinášame Vám vyhodnotenie a fotoreportáž z 19. Národnej výstavy bonsajov a suiseki, ktorá sa konala v Galérii západného krídla Bratislavského Hradu.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili vzácni hostia – veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike, Jeho Excelencia pán Nakagawa Makoto, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Gábor Grendel a štátny tajomník ministerstva životného prostredia pán Michal Kiča.

Napriek tomu, že prezídium SBA sa z priestorových dôvodov rozhodlo limitovať počet výstavných exponátov, svoje diela predviedlo 43 vystavovateľov bonsajov a 17 vystavovateľov suiseki.

Ocenené bonsaje

 • Cena GRAND PRIX: Dušan Finka – Tamariška

Pôvodný slovenský ihličnan: Roman Nieslanik – Borovica horská

 • Pôvodný slovenský listnáč : Rastislav Moravčík – Vtáčí zob
 • Import listnáč: Miroslav Ochotnický – Javor dlanitolistý shishigashira
 • Import ihličnan: Dagmar Szaboová – Borovica čierna Thunbergova
 • Najlepší kvitnúci strom: Patrik Panda – Azalka
 • René Lempeľ – Borovica horská
 • Pavol Labun – Borovica málokvetá
 • Peter Černák – Hrab obyčajný
 • Maroš Beľan – Slivka trnková
 • Martin Koníček – Borovica lesná
 • Cena podpredsedu NR SR: Dagmar Szaboová – Borievka čínska
 • Cena predsedu NR SR: Cyril Tatranský – Borievka čínska
 • Cena ministerstva životného prostredia: René Lempeľ – Borovica horská
 • Cena Veľvyslanca Japonska: Vierka Hojstričová (in memoriam) – Skalník

Súťaž talentov

Súťaže nových talentov v tvarovaní bonsajov sa zúčastnilo celkom 9 súťažiacich. Súťažiaci tvarovali mladý a ohybný materiál –škôlkárske výpestky tisu obyčajného. Všetci súťažiaci predviedli výborný výkon a neľahký materiál premenili za 4 hodiny tvarovania na budúci bonsai. Porota sa po dlhej diskusii dohodla na tomto poradí súťažiacich:

 1. miesto – Ján Peteraj
 2. miesto – Patrik Panda
 3. miesto – Pavel Sulík

Ocenené suiseki

Cena prezidenta SBA: Martina Vyhlidalová – Ľadová hora

 • Magda Hojstričová – Úbočie hôr
 • Ella Gornerová – Pohorie
 • Cena podpredsedu NR SR: Pavol Koida – Skalné klenby
 • Cena predsedu NR SR: Ľuboš Špalek – Psík beny
 • Cena ministerstva životného prostredia: Ľuboš Vyhlidal – Pohorie
 • Cena Veľvyslanca Japonska: Vladimír Kamocsai – Krajina snežienok

Ostatné

Počas galavečera a slávnostného vyhodnotenia výstavy sa uskotočnilo aj výročné valné zhromaždenie členov SBA, kde prebehla voľba nového prezidenta SBA. Zápisnicu zo zhromaždenia si môžete prečítať tu.

Na záver možno konštatovať, že výstava sa v dôstojných priestoroch zrekonštruovaného Bratislavského hradu veľmi vydarila, čoho dôkazom bol nielen vysoký počet domácich a zahraničných návštevníkov, ale aj spokojnosť všetkých hostí.

Veľvyslanec Japonska v SR, Jeho Excelencia pán Nakagawa, udelil Cenu veľvyslanca Japonska už bývalému dlhoročnému prezidentovi SBA Jurajovi Szaboóvi, za vynikajúcu prácu a propagáciu umenia bonsajov. Veľvyslanec bol kvalitou výstavy veľmi milo prekvapený a rozhodol sa spontánne udeliť ešte jednu Cenu veľvyslanca Japonska celej Slovenskej bonsajovej asociácii.

Je to veľká česť a pocta. Toto ocenenie patrí vám všetkým, dlhoročným i novým členom SBA, ktorí ste sa svojou prácou a úsilím nebáli aktívne zapojiť do diania v asociácii a stali ste sa jej súčasťou.

Prezídium SBA

https://www.youtube.com/watch?v=whjYwGEBFVs


eba-2022

eba-2022-js 

Virtuálna výstava 2020

Vážení priatelia bonsajov a suiseki, členovia SBA,

iste ste sa tešili na našu pravidelnú Národnú výstavu, ktorá sa vzhľadom na okolnosti tohto roku nemohla uskutočniť. Napriek tomu, že 18. Národná výstava bola zorganizovaná v nádherných priestoroch Župného domu v Levoči, s prísľubom slávnostného otvorenia Japonským veľvyslancom, boli sme ju nútení v rámci všeobecných nariadení vlády na poslednú chvíľu zrušiť.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, aj na podnety viacerých z Vás, zorganizovať virtuálnu výstavu formou fotografií vašich bonsajov a suiseki, publikovaných na stránke SBA. Samotnú výstavu a spôsob hodnotenia exponátov sme sa rozhodli vzhľadom na štandardné ročníky výstavy mierne upraviť. V nasledujúcich bodoch sú zhrnuté pravidlá pre vystavovateľov:

 1. Vystavovať fotografie svojich bonsajov a suiseki môže každý, kto bol aspoň raz v histórii SBA riadnym členom, t.j. mal zaplatený členský poplatok SBA.
 2. Hodnotené bonsaje a suiseki budú len tie, ktoré boli riadne prihlásené členom SBA na tohtoročnú Národnú výstavu v Levoči. V prípade, že prihlásený bonsaj už nie je v želanej kondícii, má vystavujúci právo vystaviť iný exponát. Z týchto prihlásených bonsajov a suiseki bude porota vyberať oceňované stromy, ktoré nás budú reprezentovať na najbližšej výstave EBA (t.j. 10 najlepších stromov + Grand Prix). Porota bude tvorená súčasným prezídiom SBA.
 3. Vystavovateľ môže vystaviť maximálne 3 bonsaje, resp. 3 suiseki.
 4. Vystavovateľ musí byť majiteľom vystavovaného exponátu.
 5. Požadovaná je kvalitná fotodokumentácia exponátu. Exponáty musia byť nafotené na jednofarebnom pozadí, odporúčané sú výstavné stolíky, doplnkové rastliny, aranžovanie ako na riadnu výstavu. V prípade neostrých a nekvalitných fotografií má prezídium právo fotografie neuverejniť, prípadne exponát nehodnotiť.
 6. Pre lepšie zdokumentovanie a hodnotenie súťažných bonsajov a suiseki je povolené zaslať max. 3 fotografie daného exponátu.
 7. Fotografie vašich bonsajov a suiseki zasielajte na adresu prezidium@bonsai-sba.sk najneskôr do 30.11.2020.

Veríme, že virtuálna výstava na stránkach SBA Vás osloví a zašlete nám to najlepšie, čo doma máte. Tešíme sa na Vaše bonsaje a suiseki!

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2018

Program:

 1. Privítanie a otvorenie zjazdu
 2. Zvolenie mandátovej, volebnej SBA za obdobie máj 2014- apríl 2018
 3. Finančné správy za roky máj 2014- apríl 2018
 4. Zhodnotenie výsledkov práce prezídia za posledné 4 roky
 5. Prijatie kandidatúry na nového prezidenta a voľba nového prezidenta SBA
 6. Predloženie návrhu na voľbu nového prezídia SBA a revízora účtov pre volebné obdobie 2018-2022, hlasovanie
 7. Rôzne
 8. Záver

K bodu 1

Po vzájomnej dohode členov SBA sa valné zhromaždenie konalo v sobotu, 28.4. 2018, po galavečeri a odovzdávaní cien. Výročný zjazd SBA otvoril a viedol prezident SBA Juraj Szabó.

K bodu 2

Za členov volebnej komisie boli navrhnutí a zvolení: Viera Hojstričová a Magdaléna Hojstričová
Za predsedu volebnej komisie bol zvolený: Vladimír Kriško
Zapisovateľ: Rastislav Moravčík
Overovateľ zápisnice: Ladislav Lenčucha

K bodu 3

Bolo dohodnuté, že prezídium na čele s prezidentom Jurajom Szabóom predloží finančnú správu Slovenskej bonsajovej asociácie za obdobie máj 2014 – apríl 2018, elektronicky, uverejnením na web stránke SBA, nakoľko sa Valné zhromaždenie konalo ad hoc počas gala večera. Prezident SBA zabezpečil registráciu SBA do zoznamu neziskových organizácií pre príjem 2% z daní v rokoch 2016 – 2018.

K bodu 4

Hlavným motívom bolo otvorenie sa členom a aj nečlenom v zmysle poslania SBA.

Podarilo sa:

 • Vytvoriť transparentné pravidlá nad rámec stanov, podľa ktorých prezídium postupuje pri výbere stromov, oceňovaní, prideľovaní príspevkov a pod.
 • Všetky informácie a rozhodnutia prezídia sú publikované na web stránke a sociálnych sieťach
 • SBA informovala o aktivitách bonsajistov, propagovala lokálne akcie a sprostredkovávala kontakty
 • Bonsaje vystavené na Národných výstavách sú všetky nafotené a v štandardnej kvalite dostupné na web stránke vo fotogalérii. Na vyžiadanie sú dostupné aj vo vysokej kvalite.
 • Všetka dokumentácia a evidencia je elektronická a zálohovaná. Dostupná pre všetkých členov prezídia.
 • Časť kroniky je dostupná v el. forme
 • Ušetriť značné finančné prostriedky el. komunikáciou. Od roku 2018 malej časti starších členov znova posielame listy. Ukázalo sa to ako optimálne riešenie.
 • Zabezpečiť stabilnú účasť na súťaži talentov

Nepodarilo sa:

 • Mobilizovať členov, tzn. prebudiť aktivitu a záujem členov o vzdelávanie sa (napr. workshopy na NV). Napriek tomu sa za posledné roky aktivita bonsajistov na Slovensku zvýšila. Primárne vďaka lokálnym nadšencom, ktorí okolo seba sústredia ľudí so záujmom o vzdelávanie sa na workshopoch a organizovanie výstav.
 • Zvýšiť počet členov (2018 cca 78, 2017 cca 71, 2016 cca 89) a stabilizovať členskú základňu, aby členovia pravidelne každoročne platili členské. Rozširuje sa trend uhradiť iba v roku, keď člen vystavuje.
 • Sfinalizovať el. formu kroniky.

Pochvalu si zaslúžia:

 • Členovia ktorí sa zúčastňujú výstav v Kromeříži, Poľsku, Maďarsku ale aj Číne.
 • Bratislavský bonsaj klub za organizáciu zájazdov na európske výstavy, čo dáva možnosť pohodlne vycestovať každému, kto má záujem.

K bodu 5

Prezídium SBA do dňa konania valného zhromaždenia neprijalo žiadny návrh na kandidatúru nového prezidenta SBA. Jediným kandidátom bol terajší prezident SBA, Juraj Szabó.

K bodu 6

Volieb prezidenta a prezídia SBA pre volebné obdobie 2018-2022 sa zúčastnilo 28 členov SBA.
Za nového prezidenta SBA bol jednohlasne opätovne zvolený Juraj Szabó.
Staronový prezident poďakoval prezídiu za prácu a privítal novozvolených členov prezídia – Františka Mikuša a Patrika Pandu. Zároveň poďakoval za vynikajúcu prácu odstupujúcemu členovi prezídia, Ladislavovi Lenčuchovi.
V prezídiu naďalej ostávajú Vladimír Kriško, Rastislav Moravčík, Július Kolesár.
Revízorom účtov pre volebné obdobie 2018 až 2022 bude Július Kolesár.

K bodu 7

Členovia SBA spolu s prezídiom po voľbách diskutovali o ďalšom smerovaní a cieľoch SBA. Okrem pokračovania spôsobu fungovania SBA v zmysle bodu 4, bolo dohodnuté nasledovné:

 • Kronikár Rastislav Moravčík bude pokračovať v práci na elektronickej forme kroniky SBA
 • Bude obnovený digitálny kalendár bonsajových podujatí. Tento bude prístupný na web stránke SBA a starať sa oň bude František Mikuš.
 • Na nasledujúcej národnej výstave nebude pre návštevníkov výstavy a širšiu verejnosť organizované demo tvarovanie zahraničným demonštrátorom.
 • Hlavným motívom ďalšej národnej výstavy bude tvarovanie samotných členov SBA, ktorí si prinesú stromy na spoločný workshop. Každý kto sa zúčastní, bude pracovať na svojom bonsaji, pod dohľadom a radami skúsenejších členov SBA.
 • Budúci rok sa bude konať Národná výstava bonsajov a suiseki v Trebišove, v kaštieli Andrássyovcov. Presný termín bude dohodnutý tak, aby nekolidoval s inou významnejšou bonsajovou akciou na Slovensku a bude včas zverejnený.
 • Zástupca ČBA, pán Václav Novák, informoval zhromaždenie, že po EBA 2019 vo Francúzku v Albi, bude výstava Európskej bonsajovej asociácie EBA 2020 v českom Kromeríži.

K bodu 8

Juraj Szabó poďakoval zúčastneným za prejavenú dôveru a ukončil valné zhromaždenie.

Zapísal: Rastislav Moravčík
Overovateľ: Ladislav Lenčucha